« Najít podobné dokumenty

Obec Lelekovice - ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, Lelekovice - Poňava, rekonstrukce NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lelekovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí , územní rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce NN Poňava
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/15584/18/OSŽP/Le
Č.J.: MK/1001/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Lekešová
<br> TEL.: 541422355
E-MAIL: lekesova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 12
DATUM: 11.01.2019
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 12.9.2018 podala
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
kterou zastupuje PROSIG,s.r.o <.>,IČO 27685314,Hviezdoslavova 1359/53,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Lelekovice,Poňava,rekonstrukce NN
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.378 (ostatní plocha),parc.č.386 (zastavěná plocha a
nádvoří),parc.č.387 (zahrada),parc.č.388 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.390 (ostatní
plocha),parc.č.398/2 (ostatní plocha),parc.č.398/3 (ostatní plocha),parc.č.399/1 (ovocný
sad),parc.č.399/4 (ostatní plocha),parc.č.399/5 (ovocný sad),parc.č.400 (zastavěná
plocha a nádvoří),parc.č.408/6 (ostatní plocha),parc.č.409 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
parc.č.410/1 (zahrada),parc.č.411 (ostatní plocha),parc.č.412 (ostatní plocha),parc.č <.>
413/1 (ostatní plocha),parc.č.413/4 (ostatní plocha),parc.č.416/2 (trvalý travní porost),parc <.>
č.416/3 (trvalý travní porost),parc.č.416/5 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.416/6
(zastav...

Načteno

edesky.cz/d/2625600

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lelekovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz