« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis ze 2. VH ze dne 16.6.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 2. VH ze dne 16.6.2016
Zápis č.2/2016
<br> z 2.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 16.6.2016 od 13.00 hod.v restauraci v obci Bošovice u Čížové <.>
<br> Přítomno : 20 zástupců obcí a měst / dle přiložené presenční listiny / <.>
<br> Omluveni : Ing.F.Vodička,L.Málek,Ing.M.Sládek,M.Vašínová,M.Sedláček,L.Bělová,V.Bouček,J.Mašek dle presenční listiny
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková – WEBHOUSE,p.Jánský MěÚ Písek,RsDr.J.Lejčar
Za kancelář DSO SP L.Nedošínská,S.Veselá
<br> Program jednání
1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH DSO SP.3.Čerpání rozpočtu DSO SP k  31.5.2016,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 4.Zpráva KRK DSO SP
5.Schválení výsledku přezkoumání hospodaření DSO SP za rok 2015
6.POV Jihočeského kraje 2016 a pravidla POV 2017
7.Účetní závěrka za rok 2015
8.Různé
K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal přítomné zástupce obcí,měst a hosty.Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zástupců obcí,seznámil s programem jednání a navrhl jeho případné doplnění či změnu.Jako ověřovatele zápisu navrhl pí.Ladu Haškovou a Blanku Hlavínovou.K návrhu programu 2.jednání VH a k navrženým ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňující návrhy <.>
Usnesení č.1/2016:
<br> Valná hromada schvaluje program 2.jednání a ověřovatele zápisu pí.L.Haškovou,B.Hlavínovou
<br> Hlasování pro 20,zdržel se 0,proti 0 <.>
K bodu 2:
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od posledního jednání VH v obci Boudy a 1,2,3 jednání představenstva DSO SP podal p.Bárta.Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky <.>
<br> Usnesení č.2/2016 :
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 1.zasedání VH a představenstev
<br> Hlasování : pro 20,zdržel se 0,proti 0 <.>
K bodu 3:
Informovala pí.Veselá.Čerpání rozpočtu k 31.5.2016.Příjmy jsou plněny na 99,85 %,výdaje na 47,35 %.Na běžném účtu je 825.048,42 Kč,pokladní hotovost je 2.333,-Kč.Rozpočtové opatření...

Načteno

edesky.cz/d/2623761


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz