« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 1 z VH ze dne 24.3.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1 z VH ze dne 24.3.2016
Zápis č.1/2016
<br> z 1.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 24.3.2016 od 13.00 hod.v restauraci v obci Boudy <.>
<br> Přítomno : 20 zástupců obcí a měst / dle přiložené presenční listiny / <.>
<br> Omluveni : pp.dle presenční listiny
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková – WEBHOUSE,p.Jánský MěÚ Písek
<br> Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá
<br> Program jednání „
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH.3.Čerpání rozpočtu DSO SP k 29.2.2016,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 4.Zpráva KRK
<br> 5.POV Jč.kraje v r.2016
<br> 6.Začlenění svazku do turistické oblasti <.>
<br> 7.Zpráva inventarizační komise
<br> 8.Projednání a schválení závěrečného účtu DSO SP za rok 2015
<br> 9.Schválení žádosti o přezkoumání hospodaření DSO SP za rok 2016 KÚ Jč.kraje
<br> 10.Různé
<br> K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal přítomné zástupce obcí a měst a hosty,konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zástupců obcí,seznámil s programem jednání a navrhl jeho případné doplnění či změnu.Jako ověřovatele zápisu navrhl pí.Marcelu Vašínovou a p.Josefa Pobřísla K návrhu programu 1.jednání VH a k navrženým ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňující návrhy <.>
Usnesení č.1/2016:
<br> Valná hromada schvaluje program 1.jednání a ověřovatele zápisu pí.Vašínovou a p.Pobřísla
<br> Hlasování pro 18,zdržel se 2,proti 0 <.>
K bodu 2:
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od posledního jednání VH v Mirovicích a 1.a 2.jednání představenstva DSO SP podal p.Bárta / zpráva tvoří součást originálu zápisu /.Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky <.>
<br> Usnesení č.2/2016 :
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 4.zasedání VH a představenstev
<br> Hlasování : pro 20,zdržel se 0,proti 0 <.>
K bodu 3:
Informovala pí.Veselá.Čerpání rozpočtu k 29.2.2016.Příjmy jsou plněny na 80,82 %,výdaje na 21,63 %.Na běžném úč...

Načteno

edesky.cz/d/2623760

Meta

Stavby   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz