« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 2 z VH ze dne 25.6.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 2 z VH ze dne 25.6.2015
Zápis č.2/2015
<br> z 2.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 25.6.2015 od 13.00 hod.v Parkhotelu Orlík nad Vltavou <.>
<br> Přítomno : 16 zástupců obcí a měst / dle přiložené presenční listiny / <.>
<br> Omluveni : pp.dle presenční listiny
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková – WEBHAUSE p.Drye tajemník Svazku obcí Písecka
<br> Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá
<br> Program jednání „
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH.3.Čerpání rozpočtu DSO SP k 31.3.2015,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 4.POV Jč.kraje 2015 <.>
<br> 5.Různé <.>
<br> K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal přítomné zástupce obcí a měst a hosty,konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zástupců,seznámil s programem jednání a navrhl jeho případné doplnění či změnu.Jako ověřovatele zápisu navrhl pp.Haškovou a Máru.K návrhu programu 1.jednání VH a k navrženým ověřovatelům nebyly vzneseny připomínky ani pozměňující návrhy <.>
<br> Usnesení č.1/2015:
<br> Valná hromada schvaluje program 2.jednání a ověřovatele zápisu pp.Haškovou a Máru <.>
<br> Hlasování pro 16,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2:
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od posledního jednání VH podal p.Bárta / zpráva tvoří součást originálu zápisu /.Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky <.>
<br> Usnesení č.2/2015 :
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 1.zasedání VH
<br> Hlasování : pro 16,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 3
<br> Informoval p.Bárta a pí.Veselá.Čerpání rozpočtu: k 25.6.2015 : příjmy 98,53 % 453 6OO Kč výdaje 20,73 % 94 029 Kč Na běžném účtu je 693 533,73 Kč Rozpočtová opatření: 1.20.2.2015 2.4.5.2015 navýšení příjmu 50 % z 11 600 Kč z grantu Jč.cyklostezky na akci Poznej svůj kraj- Jižní Čechy husitské kterou zajišťuje DSO SP dne 4.10 2015 <.>
<br> V diskusi nebyly vzneseny připomínky ani dotazy <.>
<br> Dne 25.6.zasedala Kontrol...

Načteno

edesky.cz/d/2623757


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz