« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 1 z VH ze dne 3. 4. 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1 z VH ze dne 3. 4. 2015
Zápis č.1/2015
<br> z 1.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 9.4.2015 od 13.00 hod.v restauraci v Kestřanech <.>
<br> Přítomno : 18 zástupců obcí a měst / dle přiložené presenční listiny / <.>
Omluveni : pp.Mgr.Vaněček,Macoun,Pobříslo,Sedláček,Lejčar,Pont
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková – WEBHAUSE
Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá,Chourová
<br> Program jednání „
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.Schválení závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření DSO SP za rok 2014 <.>
<br> 4.Schválení žádosti o přezkoumání hospodaření DSO SP za rok 2015 Jč.KÚ <.>
5.Schválení výsledků inventarizace majetku a závazků DSO SP k 31.12.2014 <,>
<br> 6.Čerpání rozpočtu DSO SP k 31.3.2015,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 7.POV Jč.kraje 2015 <.>
<br> 8.Různé <.>
K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal přítomné zástupce obcí a města a hosty,konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zástupců,seznámil s programem jednání a navrhl jeho případné doplnění či změnu.Jako ověřovatele zápisu navrhl pp.Dandovou a Huptycha.K návrhu programu 1.jednání VH a k navrženým ověřovatelům nebyly vzneseny připomínky ani pozměňující návrhy <.>
Usnesení č.1/2015:
<br> Valná hromada schvaluje program 1.jednání a ověřovatele zápisu pp.Dandovou a Huptycha <.>
<br> Hlasování „ pro 18,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2:
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od posledního jednání VH podal p.Bárta / zpráva tvoří součást originálu zápisu /.Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky <.>
Usnesení č.2/2015 :
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 4.zasedání VH
<br> Hlasování : pro 18,zdržel se 0,proti 0 <.>
K bodu 3
Informoval p.Bárta.Závěrečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření DSO SP za r.2014 byl zaslán všem členským obcím a městům ke zveřejnění ve smyslu zákonných předpisů.Do dne jednání VH nebyly p...

Načteno

edesky.cz/d/2623756

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz