« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 4 z VH ze dne 18.12.2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 4 z VH ze dne 18.12.2014
Zápis č.4/2014
<br> z 4.<.> jednání Valné hromady DSO severního Písecka,které se konalo dne 18.12.<.> 2014 od 13.00 hod.v Klubovně obecního úřadu v Dobevi <.>
Přítomno :20 zástupců měst a obcí /dle přiložené presenční listiny/
Omluveni :pp.Bouček,Mgr.Vaněček,Ing.Sládek
Přizváni : p.Chaloupková WEBHAUSE
P.Lejčar KRK DSO SP,p.Adámková,ORP Písek
Za kancelář DSO SP pp <.>,Chourová,Ing.Vodička,Veselá
Program jednání :
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.Volby orgánů DSO SP dle Statutu DSO SP <.>
4.Čerpání rozpočtu DSO SP k 30.11.2014,informace o rozpočtových opateních <.>
5.Schválení členských příspěvků na r.2015 <.>
6.Schválení rozpočtu DSO SP na r.2015 <.>
7.Inventarizace majetku a závazků DSO SP k 31.12.2014 <.>
8.Schválení zprávy o činnosti v r.2014 a návrh plánu kontrolní činnosti KRK DSO SP na r.2015 <.>
<br> 9.POV Jč.kraje na r.2015 <.>
<br> 10.Různé <.>
P.Ing.Strnadová,starostka obce Dobev,přivítala přítomné v Klubovně obecního úřadu Dobev <.>
K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů DSO SP,seznámil s programem a vyzval k jeho případnému doplnění.Jako ověřovatele zápisu navrhl pp.Vašínovou a Voldána,<,> zapisovatelkou určil p.Chourovou <.>
Usnesení č.24/2014 :
<br> Valná hromada schvaluje program 4.jednání,ověřovatele zápisu pp.Vašínovou a Voldána <.>
<br> Hlasování : pro 20,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2 :
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od 3.zasedání VH podal p.Bárta /zpráva tvoří součást originálu zápisu/.Usnesení z 3.jednání VH byla splněna.Činnost kanceláře DSO SP byla zaměřena na přípravu jednání orgánů,návrh rozpočtu vyhodnocení cykloakce a přípravu žádostaí z POV Jč.kraje na r.2015.Pracovníci kanceláře se zúčastnili školení Jč.KÜ k novému systému POV dne 20.11.2014 v Mirovicích <.>
Usnesení č.25/2014:
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 3.jednání.VH <.>
Hlasování : pro 20,z...

Načteno

edesky.cz/d/2623755

Meta

Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz