« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 3 z VH ze dne 25. 9. 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 3 z VH ze dne 25. 9. 2014
Zápis č.3/2014
<br> z 3.<.> jednání Valné hromady DSO severního Písecka,které se konalo dne 25.9.2014 od 13.00 hod.v sále obecní hospody v Bošovicích <.>
Přítomno :18 zástupců měst a obcí /dle přiložené presenční listiny/
Omluveni :pp.Bárta,Hlavínová
Přizváni : p.Chaloupková WEBHAUSE,p.Drye SORP Písek
P.Lejtar,KRK DSO SP
<br> Za kancelář DSO SP pp <.>,Chourová,Ing.Vodička
Program jednání :
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.Čerpání rozpočtu DSO SP,informace o rozpočtových opatřeních <.>
4.POV Jč.kraje 2014,- realizace projektu z DT,schválení smluv o bezúplatném převodu mobiliáře do majetku obcí a měst,schválení příspěvku na mobiliář <.>
5.POV Jč.kraje 2015 <.>
6.Cykloakce 2014 a návrh na r.2015 <.>
7.Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření DSO SP v r.2014 <.>
8.Den malých obcí 2.12.2014 – účast zástupců DSO SP <.>
<br> 9.Různé <.>
P.Ing.Korejs,starosta obce Čížové,přivítal přítomné v rekonstruovaném sálu obecní hospody <.>
<br> K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil místopředseda DSO SP p.Mgr.Brunclík.Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů DSO SP,seznámil s programem a vyzval k jeho případnému doplnění.Jako ověřovatele zápisu navrhl pp.Ing.Korejse a Ponta,zapisovatelkou určil p.Chourovou <.>
Usnesení č.15/2014 :
<br> Valná hromada schvaluje program 3.jednání,ověřovatele zápisu pp.Ing.Korejse a Ponta <.>
Hlasování : pro 18,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2 :
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od 2.zasedání VH podal p.Mgr.Brunclík /zpráva tvoří součást originálu zápisu/.Hlavní náplní byla realizace projektu z POV Jč.kraje 2014 – uzavření smluv,editace,předání mobiliáře obcím.Usnesení z 1.jednání VH byla splněna <.>
Usnesení č.16/2014:
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 1.jednání <.>
Hlasování : pro 18,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 3 :
<br> P.Harbáček,předseda KRK DSO SP,informoval o čerpání rozpočtu DSO SP k 31.8.2014.Příjmy jsou plněny na 98,...

Načteno

edesky.cz/d/2623754


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz