« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 2 z VH ze dne 19. 6. 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 2 z VH ze dne 19. 6. 2014
Zápis č.2/2014
<br> z 2.jednání Valné hromady DSO severního Písecka,které se konalo dne 19.6.2014 od 13.00 hod.v hostinci Na zbrojnici ve Vráži <.>
<br> Přítomno :16 zástupců měst a obcí /dle přiložené presenční listiny/
Omluveni :pp.Ing.Strnadová,Málek,Synek,Ing.Sládek,Dr.Lejčar
<br> Přizváni : p.XXXXX XXXXXXXX,ORP Písek
Za kancelář DSO SP pp.Veselá,Chourová,omuven p.Ing.Vodička
Program jednání :
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.POV Jč.kraje 2014 – změna parametrů a konečná verze k editaci žádosti DSO SP z DT 6 <.>
4.Čerpání rozpočtu DSO SP k 31.5.2014,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 5.Řešení údržby naučných stezek <.>
<br> 6.Příprava cykloakce DSO SP Poznej svůj kraje 21.9.2014 <.>
<br> 7.Různé <.>
<br> K bodu 1:
<br> Jednání zahájil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal zástupce měst a obcí a hosty,konstatoval nadpoloviční většinu přítomných,seznámil s programem a navrhl jeho případné doplnění nebo změnu.Navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatelkou určil p.Chourovou <.>
<br> Usnesení č.9/2014 :
<br> Valná hromada schvaluje program 2.jednání,ověřovatele zápisu pp.Havlíkovou a Macouna <.>
<br> Hlasování : pro 16,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2 :
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od 1.zasedání VH podal p.Bárta /zpráva tvoří součást originálu zápisu/.Hlavní náplní byla aktualizace požadavků obcí na vybavení mobiliářem,zabezpečení nabídek,příprava výběrového řízení a návrhů smluv <.>
Usnesení č.10/2014:
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 1.jednání <.>
Hlasování : pro 16,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 3 :
<br> Informoval p.Bárta.Žádost o změnu parametrů bude zaslána Jč.KÚ p.Ing.Povišerové a na vědomí p.Adámkové ORP Písek.Dále informoval o výsledku výběrového řízení na mimořádném zasedání představenstva DSO SP dne 19.6.2014,kdy představenstvo dle článku 3,odsat.3.2.Vnitřní směrnice DSO SP č.1/2012 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných...

Načteno

edesky.cz/d/2623753


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz