« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 4 z VH ze dne 13. 12. 2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 4 z VH ze dne 13. 12. 2012
Zápis č.4/2012
<br> ze 4.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,konaného dne 13.12.2012 od 13.00 hod.v Kulturním domě Mírovice <.>
<br> Přítomno : 20 zástupců měst a obcí / dle přiložené presenční listiny/
<br> Omluven p.Málek
<br> Dále přítomni : plk.Mgr.XXXX XXXXX,vedoucí územního odboru Písek Policie ČR
<br> p.Chaloupková WEBHAUSE
<br> p.Adámková,ORP Písek
<br> za kancelář DSO SP pp.Veselá,Ing.Vodička,Chourová <.>
<br> Program jednání : 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od 3.jednání valné hromady <.>
<br> 3.Čerpání rozpočtu DSO SP k 30.11.2012,návrh rozpočtového
<br> opatření <.>
<br> 4.Schválení členských příspěvků na rok 2013 <.>
<br> 5.Schválení rozpočtu DSO SP na rok 2013 <.>
<br> 6.Inventarizace majetku DSO SP k 31.12.2012 <.>
<br> 7.Schválení zprávy o činnosti KRK DSO SP za rok 2012 a plánu kontrolní činnosti na rok 2013 <.>
<br> 8.Schválení žádosti DSO SP z POV Jč.kraje r.2013 <.>
<br> 9.Informace ze Dnu malých obcí 6.11.2012 <.>
<br> 10.Různé <.>
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta,přivítal přítomné a přizvané hosty,konstatoval nadpoloviční většinu přítomných zástupců členských obcí DSO a představil plk.Mgr.Jiřího Surmu,vedoucího územního odboru Písek Policie ČR <.>
<br> Plk.Mgr.Surma seznámil přítomné s bezpečnostní situací v regionu,objasněností trestné činnosti a s problémy,které Policie ČR průběžně řeší.Jedná se zejména o snižování stavů,omezení PHM.Nabídl zástupcům obcí spolupráci a předal přímý kontakt na územní odbor Písek <.>
<br> K bodu 1 :
<br> P.Bárta seznámil s programem jednání,navrhl jeho případné doplnění nebo změnu,jako ověřovatele zápisu navrhl pp.Harbáčka,Čelakovského,zapisovatelkou určil p.Chourovou <.>
<br> Usnesení č.27/2012:
<br> Valná hromada schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu pp.Harbáčka a Čelakovského <.>
<br> Hlasování : pro 20,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2:
<br> Zprávu o činnosti přednesl p.Bárta / zpráva tvoří so...

Načteno

edesky.cz/d/2623747

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz