« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Návrh rozpočtu obce Hněvošice, ZŠ a MŠ na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Schválený rozpočet a skutečný rozpočet na rok 2018 je k dispozici ve výkazu FIN 2-12 M v kanceláři OÚ <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD HNĚVOŠICE Opavská 170 © 747 35 Hněvošice
zde ke stažení
Základní škola a Mateřská škola Hněvošice
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Pozn <.>
<br> 5011 - Platy
<br> 0
<br> 5021 — Ostatní osobní výdaje
<br> 131 000
<br> 25 000,-Kč kroužky.30 000,- sekretářka,13 000,- ranní družina,8 000,- zástupy v době nemoci,5000.- vyr.školy.55 000- pdg (výjimka z počtu žáků) - únor až červen
<br> 5031 - Sociální pojištění
<br> 0
<br> 5032 - Zdravotní pojištění
<br> 0
<br> 5032 - Ochranné pomůcky
<br> 5 000
<br> 5133 - Léky a zdravotnický materiál
<br> 1 000
<br> 5136 - Knihy.učební pomůcky a tisk
<br> 20 000
<br> Předplatné časopisů,učebni pomůcky
<br> 5135 - Učebnice a bezplatně poskytované šk.p <.>
<br> 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 91 000
<br> Parní čistič (s 000,-) DHDM (10 cm,-),skartovačka MŠ(2tis.),barevná laserová tiskárna MŠ(5tis),2x notebook (2x 9 tis),lampa projektor (3000,-),projekční tabule (22 tis.),projektor (8 tis.),2x router (2x 1000,-) <,>
<br> nábytek (15115)
<br> 5139 - Nákup materiálů
<br> 55 000
<br> Čistící prostředky.tonery,žárovky
<br> 5151 - Studená voda
<br> 25 000
<br> 5153 - Plyn
<br> 250 000
<br> 5154 - Elektrická energie
<br> 110000
<br> 5161 - Služby pošt
<br> 1 000
<br> 3162 - Služby telekomunikací a radiokomu <.>
<br> 25 000
<br> Telefon„ internet
<br> 5164 - Nájem lbazén/.<.> <.>
<br> 30 000
<br> 0
<br> 5167 - Školen_l ayzdělávání DVPP
<br> 10 000
<br>.5155 ' „SJUŽDY ZH'FF-ŽWŠÚÍ dat
<br> 140 000
<br> Pam ucto — účetní.personalistika
<br> 5169 - Ostatni sluay ivácna režie/
<br> 270 000
<br> Dovoz jidla,správa sítě.věcná režie obědy.revize.servis.odpady.kominík.<.> <.>
<br> 171 TQprgvy & udržování
<br> 15 000
<br> malování
<br> _5172 - Programové vybavení_
<br> 0
<br> _ 51_73 - Cestovné
<br> 5 000
<br> 5175 - P_ohošténl
<br> 10 000
<br> 5342 - FKSP
<br> 0
<br> 7551 - Odpisy
<br> _5_909 - Ostatnl neinvestlčnl náklady
<br> _ 5134 — Prádlo (Iužkoviny) _ CELKEM DOTACE Z OBCE
<br> 3 000
<br> pojištění
<br> 135 000
<br> 20 1300.-
<br> dětské ručníky MŠ(3500).chrániče matrací MŠ(3000).froté...
zde ke stažení
VÝDAJE
<br> _-
<br> * ' "" 7/3307? Vyvěšeno: 77.19.30 " Sejmuto:
<br> „ „ <.>,<,> Opavská170 Vyvěšenolzpusnbe“ - ' *“ „,747.35 Hněvošice „islamisejwl dálkový přimlp iC: 90300071
<br> Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půj.pros.- splátka úvěru
<br> 1099 Pěstební činnost - obecní les 35 000,00 2143 Cestovní ruch 150 000,00 2212 Silnice 200 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 83 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu(semafory) 25 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 3111 Mateřské školy 100 000,00 3113 Základní školy 1 352 000,00 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 3319 Ostatní záležistosti kultury (kronika) 40 000,00 3330 Činnosti registrovaných církví 50 000,00 3341 Rozhlas a televize 30 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj 30 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církvi a sdělovacích prostředků 200 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 60 000,00 3613 Nebytové prostory 4 500 000,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 3632 Pohřebnictví 15 000,00 3635 Územní plánování- Územní plán 170 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 15 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 500 000,00 5512 Požární ochrana 200 000,00 6112 Zastupitelstvo obce 1 100 000,00 6171 Činnost místní správy 2 500 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.- služby peněžních ústavů 200 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00 6399 Ostatní finanční operace (proúčtování daně za obec) 90 000,00 6402 Vratka za volby 28 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 45 000,00 6409 5901 Rezerva 1 748 578,00
<b...
zde ke stažení
Návrh rozpočtu obce Hněvošice na rok 2019
<br> PŘÍJMY
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 3 200 000,00 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 100 000,00 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 220 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 600 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obec 90 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00 1340 Poplatek za komunální odpad 475 000,00 1341 Poplatek ze psů 35 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 1381 Daň z hazardních her 69 000,00 1382 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 1 000,00 1511 Daň z nemovitostí 520 000,00 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 216 200,00 4116 Neinvestiční dotace z UP na VPP 100 000,00 4222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předc 47 600,00 2212 Silnice 10 000,00 3111 Mateřské školy 16 500,00 3314 Činnosti knihovnické 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacíci 10 000,00 3613 Nebytové hospodářství 160 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1,00 3639 Komunální služby - pronájmy pozemků 65 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000,00 3725 Využívání a zneškod.k.o.- nakládání s odpad' 140 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních Operací 1 000,00
<br> _ 8115 Zůstatek fnančních prostředků za rok2017 3 495 277,00
<br> OBEC H?=šÉ'*\fOŠlCE Opavská 170
<br> 747 35 Hněvošice_ __ ' IČ: 00300o71 <a>

Načteno

edesky.cz/d/2615216

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz