« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Touškov
DODATEK Č.3 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON PŘENESENÉ PÚSOBNOSTI NA ÚSEKU ŘEŠENÍ PŘESTUPKÚ
<br> Na základě usnesení Rady města Město Touškov č.700/18 ze dne 19.6.2018 a usnesení Rady obce Chotíkov č.2 ze dne 9.7.2018 uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 5.3.2007 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2007 pod č.37/VS/2007,změněné dodatkem č.] uveřejněným dne 8.12.2010 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje včástce 5/2010 pod č.167/VS/2010 & změněné dodatkem č.2 uveřejněným dne 22.10.2014 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje V částce 4/2014 pod č.56/VS/2014 <.>
<br> Smluvní strany
<br> 1.Město Město Touškov zastoupené starostkou města Bc.Ivetou Zajíčkovou se sídlem Dolní náměstí 1,330 33 Město Touškov
<br> Plzeňský kraj IČ: 258105 (dále jen „město Město Touškov“)
<br> En.-MSK? ÚŘAD Pizeňského kraie
<br> /
<br>,V Plzni dne )?;ÁŽZČ/Uf/ÍÉ/íf/fá“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2.Obec Chotíkov
<br> zastoupená starostou obce Mgr.Bc.Ing.Miroslavem Pechátem
<br> se sídlem Chotíkov 118,330 17 Chotíkov
<br> příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany
<br> Plzeňský kraj
<br> IČ: 257834
<br> (dále jen „obec Chotíkov “)
<br> Dodatkem č.3 se mění následující ustanovení výše uvedené veřejnoprávní smlouvy,a to takto: Čl.IV Úhrada nákladů Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chotíkov ze svého rozpočtu městu Město Touškov na jeho účet č.304669610300 příspěvek ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisícpětset korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí na základě faktury se splatností 10 dnů ode dne doručení <.>
<br> ' 7 „ „,Rozhodnutí o souhmsu nabylo právní moci dne Kýr%<&*/J
<br> 1 <.>
<br> V Článku V se odstavec 1.mění takto:
<br> Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy <.>
<br> V ostatních bodech ...

Načteno

edesky.cz/d/2615191

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz