« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Výzva k odstranění nepojízdného vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019/4
Městská policie Revnice nám.Krále Jiřího z Poděbrad č.p.64,252 30 Řevnice tel.: 7757l8588,e-mail: m.revnice (Drevnicecz
<br> Čj.MPRE _ 2019/000039 v Řevnicích dne 15.ledna 2019
<br> VÝZVA
<br> k odstranění nepojízdného vozidla
<br> Nepojízdné vozidlo zjištěno dne: 14.ledna 2019 v hodin: 13:54 hodin
<br> Provozovatel vozidla: Nezjištěn (vozidlo bez RZ)
<br> Tovární značka typ a RZ vozidla: škoda 1051120
<br> Místo odstavení vozidla: Hlásná Třebaň,ul.Trubská u čp.113
<br> Popis odstaveného vozidla: vozidlo žluté (pískové) barvy,která je částečně oprýska'na,zadní čelo vozidla je nahrazeno dřevěnými prkny zcela zjevne neprovozuschopne <.>
<br> :nUPOZORNÉNím
<br> Dne 14.ledna 2019 prováděla hlídka Městské policie Řevnice kontrolu místních komunikaci se zaměřením na odstavena nepojízdná vozidla na katastru obce Hlásná Třebaň,se kterou má Město Revnice uzavřenu Veřejnoprávní smlouvu kčinnosti městské policie na území obce,při které bylo zjištěno,že na soukromém pozemku kat.č.1398 se vedle oplocení domu č.p 113 nacházi žluté vozidlo ŠKODA 105 nebo 120,které-' je značně zanedbané,na zadním víku motoru oprýskává barva a vozidlo viditelně reziví,vozidlo není opatřeno RZ a zadní čelo vozidla,které u tohoto chybí je nahrazeno dřevěnými prkny.Již běžným pohledem je zcela zjevné,že toto vozidlo je trvale nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a tudíž vykazuje znaky autovraku dle ust.Zákona č.18512001 Sb.O odpadech <.>
<br> Tímto vyzýváme vlastníka autovraku (v případě,že tento není znám povinnost přechází na majitele pozemku),aby tento z uvedeného pozemku odstranil do 28.února 2019 a při likvidaci postupoval dle zákona o odpadech (ekologická likvidace vozidla _ odbornou Firmou) <.>
<br> V případě,že ze strany majitele autovraku nebude do uvedeného termínu vozidlo odstraněno budě k němu přistupováno jako k pachateli přestupku dle ust.& 69 odst.1,písmene a) zákona č.185/2001 Sb.O odpadech a proti majiteli pozemku jako k pachateli přestupku dle ust.góód odst.1 písm.b) zák...
2019/3
Městská policie Revnice nám.Krále Jiřího z Poděbrad č.p.64,252 30 Řevnice tel.: 775718588,e-mail: margnlcegčůrevnigccz
<br> Čj.MPRE — 2019/000041 V Řevnicích dne 15.ledna 2019
<br> VÝZVA
<br> k odstranění nepojízdného vozidla
<br> Nepojízdně vozidlo zjištěno dne: 14.Iedna 2019 v hodin: 11:50 hodin
<br> Provozovatel vozidla: neznámý
<br> Tovární značka,typ a RZ vozidla: Ford
<br> Místo odstavení vozidla: Hlásná Třebaň,parkoviště ul.Trubská u č.p.72
<br> Popis odstaveného vozidla: vozidlo Ford,červené barvy,vozidlo není opatřeno RZ,evidentně neprovozovaně,porostlé mechem,uvnitř vozidla dopis adresovaný p.XXXXXXXXX XXXXXXX,Hasičská XXX,Hlásná Třebaň <.>
<br> rnovozonnňnim
<br> Podle 5 19c odstavce 1,písm.3) zák.č.1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích jste jako majitel vozidla,které není opatřeno RZ (SPZ) nebo je zcela zjevně nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích,povinen do 2 měsíců ode dne data uvedeného na této výzvě toto vozidlo odstranit na vlastní náklady <.>
<br> Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1,vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařizení ke sběru,výkupu,zpracováni,využíváni nebo odstraňování autovraků <.>
<br> Vlastník vraku,který neuposlechne výzvy vlastnika (správce) místní
<br> komunikace (obce) k odstranění vraku,se dopustí přestupku dle ustanovení 5 42a
<br> odst.1 písm.i) zákona o pozemních komunikacích.Právnická nebo
<br> podnikající fyzická osoba se dopustí stejným jednáním dle ustanovení 5 42b odst.1 písm.i) téhož zákona <.>
<br> Městská policie Revnic —
2019/2
Městská policie Revnice lem.kmeinmozpmebmdčpóe25230Řamme tel.: 775718588,e-mail: mpxevniceggěievnicecz
<br> Č.j.MPRE _ 201 91000040 v Řevnicích dne 15.ledna 2019
<br> VÝZVA
<br> k odstranění nepojízdného vozidla
<br> Nepojízdné vozidlo zjištěno dne: 14.ledna 2019 v hodin: 12:00 hodin
<br> Provozovatel vozidla: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Tovární znacka.typ a RZ vozidla: Renault,MASTER,RZ 1A23010
<br> Místo odstavení vozidla: Hlásná Třebaň,parkoviště uI.Trubská u č.p.72
<br> Popis odstaveneho vozidla: Renault Master,bilá brava,vozidlo je na několika místech nebourané,pomalované od sprayerů,pneumatiky jsou vyfouknuté.Na vozidle se tvoří mech <.>
<br> :uupozonNĚNím
<br> Podle 5 19c odstavce 1,písm.a) zák.č.1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích jste jako majitel vozidla,které není opatřeno RZ (SPZ) nebo je zcela zjevně nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích,povinen do 2 měsíců ode dne data uvedeného na této výzvě toto vozidlo odstranit na vlastní náklady <.>
<br> Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1,vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru,výkupu,zpracováni,využíváni nebo odstraňování autovraků <.>
<br> Vlastník vraku,který neuposlechne výzvy vlastníka (správce) místní
<br> komunikace (obce) k odstraněni vraku,se dopustí přestupku dle ustanovení 5 423 odst.1 písm.i) zákona o pozemních komunikacích.Právnická nebo
<br> podnikající fyzická osoba se dopustí stejným jednáním dle ustanovení 5 42b odst.1
<br> písm.i) téhož zákona.Městská policie Řevnice ( v
<br> 'ígf-ř.: _.<.>

Načteno

edesky.cz/d/2612784

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz