« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Vysokoškolská,NN3640-návrh opatření obecné povahy-ABCD Studio-ČZU-V7a,V13-125/18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan18110507490.pdf
]
<br> “29 -m- 2.423
<br> (759/29-
<br> 5" !
<br> Wms VODOROVNÉHO
<br> DOPRA VNÍHO ZNAČENÍ
<br> DZ NÁHLED ROZMĚR ( IIHIIII m1 LEGENDA:
<br> Hranice území ČZU _— Stávajlcf zpevněné plochy
<br> [] Stávající objekty
<br> REVIZE Č 1 01 \DATUM: 20/08/2018
<br> 20215: ZAPRACOVANi POŽADAVKÚ PČR A ODaŽP PRAHY &
<br> 10 =.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (BPV) ?ato dokumentace je duševním Nasmicwim ABCD 511mm,s.r.o.AUTORIZACE: Č.ZAKÁZKY: 134224 PARE'; DATUM: mms/2018 MĚtho: 1:259 FORMAT: A3 GENERALNI PROJEKTANT:,ABCD % STU DID A :'2 2 y.; ;:vr a' aaw'; ABCD Studio,s.ro <.>,Pařikova 91112113 Ing.XXXXX XXXXX XXX na Praha X,Tel: +XXX XXX XXX XXX ZODPOVĚDNA OSOBA GP: ABCD studio,s.r.o <.>,Pařikwa sua/ua lng.Pavef HROCH 190 OO Praha 9.Tel: +420 506 425 424 VEDOUCÍ PRO2EKTANT CASD: KAP MEDER,sm,Prusíknva 2522215 Pavel Šnftr,aut.tech.155 na Praha 5,Tel: +420 424 552 962 WPRACOVAL: KAP AEEDER,s.r.o,Pnlsíkove 2522215 In.Marie Ryskova' 155 00 Praha 5,Tel: +420 474 652 962 INVETOR:
<br> ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNNERZITA \: PRAZE Kamýcká 129,165 21 Praha 6 - Suchdol
<br> STUPEN:
<br> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> STAVBA:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A PŘECHODY VNĚ AREÁLU čzu,KAMÝCKÁ 129 - PRAHA 6
<br> ČÁST DOKUMENTACE:
<br> Č.::Asn" :
<br> ČTU A KOMUNIKACE D.3.1 <.>
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> &.WKREsu:
<br> Přechod pro chodce DZ 4.2 <.>
<br> oil;
<br> ?: N:;
<br> 49“
<br> Dělá ONBZVHHM
<br> VJ DDOA' EÁ U
<br> V9 _SIC ) (ISS) *
<br> Umístění na nový sloupek mezi stávající sloupy VO
<br> A VTO sro
<br> 035) KOLEJ EFG
<br> Umístění na nový sloupek do zeleného
<br> pruhu mezi plot a komunikaci %
<br> Hranice území ČZU Stávající zpevněné plochy
<br> Stávající objekty ? Sloupy veřejného osvětlení
<br> REVIZE č.: 01 !DATUM: zeme/2013
<br> Pons: ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKÚ PČR A ODažP PRAHY 6
<br> ží) =.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (SPV)
<br> Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio,s.r.o.AUTORIZACE:
<br> &.ZAKÁZKY: 18—024
<br> DATUM :
<br> DUUEIZUIB
<br> MEŘ'TTKO:
<br> 1:500
<br> FORMAT:
<br> A3
<br> PAR...
Vysokoskolska_NN3640-navrh_opatreni_obecne_povahy-ABCD_Studio-CZU-V7a_V13-DZ-125-18.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
NAŠE č.j.: MCP6 222021/2018 – DZ 125/18
<br> SZMCP6 222021/2018
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: rpolak@prahaX.cz
DATUM: 2018-11-01
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.správních
činností (dále jen „správní orgán“),příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění <,>
s odkazem na ustanovení § 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění <,>
ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy,v platném znění,a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),oznamuje tímto zahájení projednání návrhu opatření obecné
povahy podle ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu a podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích <.>
<br>
<br> Správní orgán předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Vysokoškolská a NN3640 x NN3642
(nepojmenované komunikace u jižního vjezdu do areálu ČZU)
<br>
<br> spočívající v:
- umístění vodorovného dopravního značení (VDZ) V7a „přechod pro chodce“ přes komunikaci
<br> Vysokoškolská,u křižovatky s ulicí Internacionální a dále VDZ V13 „šikmé rovnoběžné čáry“ na...

Načteno

edesky.cz/d/2608482

Meta

Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz