« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZElŠlSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONALNÍHO ROZVOJE Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> NAŠE ZN.: PK-RRI112/19 DATUM: 09,01.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor regionálního rozvoje,jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle 5 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Plzeňského kraje,příslušné dle 5 7 odst.2 stavebního zákona,vydalo dne 17.12.2018 na svém 13.zasedání usnesením č.920/18 Aktualizaci č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje formou opatření obecné povahy v souladu s š 36 odst.4 stavebního zákona a s 5 171 a následnými zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád <.>
<br> Toto oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se vsouladu s š 25 odst.3 a 5 173 odst.1 správního řádu vyvěšuje na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úředních deskách všech obecních úřadů na území Plzeňského kraje <.>
<br> Opatření obecné povahy nabude účinnosti 15.dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje,poté bude tento dokument závazný pro územní plány,regulační plány a rozhodování v území na celém území Plzeňského kraje <.>
<br> Vydaná Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje,Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území a také úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po této aktualizaci jsou k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje,odboru regionálního rozvoje,odděleni územního plánování,a také dálkové na internetových stránkách Plzeňského kraje zde:
<br> http:!lwww.plzenskv—krai.cz/cs/clanekfaktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoie-pk
<br> Tel.: 377 195 111,fax: 377 195 078 e-mail: posta©plzen5ky-kra'.cz ww.plzensky-kraj.cz
<br> Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle 5 173 odst.2 správníh...

Načteno

edesky.cz/d/2604787

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz