« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - usnesení 4/2017 ze dne 21.6.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 4/2017 ze dne 21.6.2017
Usnesenf 412017
Zastupitelstva obce Orel
<br> Dne2l.6.2017
<br> - ov6iovateli z6pisu pani Janou5kovou a pana Novika
<br> Zastupitelstvo schv6lilo
<br> - smlouru o budouci smlovd o ziizeni v5cn9ho biemene a smlouv o pr6lu provdst stavbu d.IIE-
12-2006255N8/01 niizev stavby: Orel,US_CR_778,riprava VN,VN s iEZ Distribuce,a.s <.>
<br> - smlouvu dislo: Z 524 12 8120055735 o realizaci oieloZkv distribudniho zaiizeni urden6ho k dod6vce
elektrick6 enersie s CEZ Distribuce,a.s <.>
<br> - smlouru o posfltnut i dotace zProgramu obnovy venkova
- smlouvu o koupi d6sti pozemku od Janou5kovych
- povdieni spolednosti AVE CZ vystavoviinim faktur pro EKO-KOM ve smyslu smloury a to: jm6nem obce
<br> na ridet firmy (odmdny za sklo,plasty n6pojovj kart6n,papir a kov)
- aktualizaci Proglamu obnovy venkova
- vjmdnu sloupu veiejn6ho osv6tleni a ripravu chodniku u d.p.14
- z6mEr prodeje d6sti pozemku p.d.638/6 v k.ri.Orel
- rozpodtov6 zm6na 2/2017
<br> OBEC
OREL
<br> XXXXXXXX XXXXX
mistostarosta
<br> VXvXXeno: XX.X.XXXX
<br> Sejmuto: 17.7.2017
<br> Vladimir Piihoda
starosta

Načteno

edesky.cz/d/2603024


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz