« Najít podobné dokumenty

Obec Židovice - Svazek obcí Podřipsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Židovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření číslo 3/2019
"Podřipsko",svazek obcí,IČ: 71234772 KEO-W 1.11.255 / Uc06x
<br> Rozpočtové opatření č.3 l 2018 ZpraCOVám 17'12'2018
<br> strana: 1 PRUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4121 000 121 000,00 —866,00 120 134,00 Neinvestiční přijaté dotace od Paragraf 0000 celkem: 121 000,00 -866,00 120 134,00 Org: 0000 celkem: 121 000,00 -866,00 120 134,00 2) 106515011 1511 0000 4116 000 85 000,00 2 318 866,00 2 403 866,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze statrozpočtu Paragraf 0000 celkem: 85 000,00 2 318 866,00 2 403 866,00 Org: 1511 celkem: 85 000,00 2 318 866,00 2 403 866,00 PŘÍJMY celkem 206 000,00 z 318 000,00 2 524 000,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6149 5021 000 0,00 6 000.00 6 000,00 Ostatní osobní výdaje 4) 000000000 0000 6149 5901 000 30 000,00 —30 000,00 0,00 Nespecifikovaná rezervy Paragraf 6149 celkem: 30 000,00 -24 000,00 6 000,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařaz * Org: 0000 celkem: 30 000,00 -24 000,00 6 000,00 5) 000000000 1511 3725 5169 000 60 000.00 -60 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 6) 106100000 1511 3725 5169 000 34 000,00 10 000,00 44 000,00 Nákup ostatnich služeb 7) 106515011 1511 3725 5169 000 196 000,00 50 000,00 246 000,00 Nákup ostatnich služeb Paragraf 3725 celkem: 290 000,00 0,00 290 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * Org: 1511 celkem: 290 000,00 0,00 290 000,00 VÝDAJEcemem 32000000 4400m00 29600000 HNANCOVAM N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 438 000,00 -42 000,00 396 000,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankůčtec 9) 000000000 0000 0000 8123 000 2 300 000,00 -2 300 000,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčprostředky Paragraf 0000 celkem: 2 738 000,00 -2 342 000,00 396 000,00 Org: 0000 celkem: 2 738 000,00 -2 342 000,00 396 000,00 FINANCOVÁNÍ celkem 2 738 000,00 -2 342 000,00 396 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.312018
<br> Příjmy...
Rozpočet na rok 2019
"PODRIPSKO",svazek obcí Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> ( v tis.Kč )
<br> Příimz XXX XXX XXXXX Rozpočet XXXX Neinv.přijaté dotace od obcí ( členské příspěvky) 124 6310 2141 Příjmy z úroků 1 Příjmy celkem 125
<br> Vz'daie XXX XXX XXXXX Rozpočet XXXX XXXX Rezerva na krizové události X XXXX XXXX DPP - správce rozpočtu,hlavni účetní,administrativa 10 6149 5139 Drobný materiál 5 6149 5161 Poštovné 1 6149 5164 Nájemné 2 6149 5168 Softwarové služby 2 6149 5169 Nákup ostatních služeb ( účetnictví,ostatní ) 50 6149 5175 Občerstvení 6 6149 5901 Nespecifikované rezervy 45 6310 5163 Služby peněžních ústavů ( bankovní poplatky) 3 Výdaje celkem 125
<br> Strana 1
<br> Financování
<br> 8115 Žměna stavu krátkodobých prostředků ( úspora fin.pr.)
<br> Financování celkem
<br> Svazek
<br> POD !,Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen valnou hromadou dne 11.12.2018 413%?.:::L usnesením č.7/34/2018 jako vyrovnaný.IČO 71234772
<br> Závazným ukazatelem je paragraf <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Sejmuno z úřední desky dne:
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
<br> Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
<br> Strana 2
Podřipsko - rozpočtové opatření číslo 2/2018
"Podřipsko",svazek obcí,IČ: 71234772 KEO-W 1.11.225 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.9.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.2 / 2018
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 85 000,001511 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1)
<br> 0,00 85 000,00 85 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 1511 0,00 85 000,00 85 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 85 000,00 85 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,00 0,000000 3725 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2)
<br> 568 000,00 -568 000,00 0,00celkem:3725Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
celkem:Org: 0000 568 000,00 -568 000,00 0,00
<br> 000000000 5169 0,00 60 000,00 60 000,001511 3725 000 Nákup ostatních služeb 3)
<br> 106100000 5137 0,00 381 000,00 381 000,001511 3725 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4)
<br> 106100000 5169 0,00 34 000,00 34 000,001511 3725 000 Nákup ostatních služeb 5)
<br> 106515011 5137 0,00 2 158 000,00 2 158 000,001511 3725 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6)
<br> 106515011 5169 0,00 196 000,00 196 000,001511 3725 000 Nákup ostatních služeb 7)
<br> 0,00 2 829 000,00 2 829 000,00celkem:3725Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
celkem:Org: 1511 0,00 2 829 000,00 2 829 000,00
<br> VÝDAJE celkem 568 000,00 2 261 000,00 2 829 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,00 438 000,000000 0000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec8)
<br> 000000000 8123 0,00 2 300 000,00 2 300 000,000000 0000 000 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 9)
<br> 562 000,00 2 176 000,00 2 738 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 562 000,00 2 176 000,00 2 738 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 562 000,00 2 176 000,00 2 738 000,00
<br> Příjmy:
<br> ad 1) Dotace MŽP (OPŽP) "Svazek obcí Podřipsko - prevence vzniku odp...
Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018
"Podřipsko",svazek obcí,IČ: 71234772 KEO-W 1.11.225 / Uc19z
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.9.2018
<br> 1 / 3
Rozpočtové změny - schválený rozpočet - XXX XXXX
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozpočtová
změnaPopis
<br> 0000
<br> 0000000000000 41210000 Neinvestiční přijaté dotace od 121 000,00 121 000,00 0,00
<br> Org: 0000 0,00 **121 000,00121 000,00
<br> 1065150111511 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 85 000,00 85 000,00
<br> Org: 1511 MŽP (OPŽP) - prevence odpadů 85 000,00 **85 000,000,00
<br> 85 000,000000Celkem Par: ***206 000,00121 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> Org: 0000 0,00 **1 000,001 000,00
<br> 0,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem Par: ***1 000,001 000,00
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek 85 000,00207 000,00122 000,00
<br> Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 000,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 206 000,00
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí,IČ: 71234772 KEO-W 1.11.225 / Uc19z
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.9.2018
<br> 2 / 3
Rozpočtové změny - schválený rozpočet - XXX XXXX
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozpočtová
změna
<br> Popis
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 0000000000000 51373725 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 568 000,00 0,00 -568 000,00
<br> Org: 0000 -568 000,00 **0,00568 000,00
<br> 1061000001511 51373725 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 381 000,00 381 000,00
<br> 1065150111511 51373725 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 158 000,00 2 158 000,00
<br> 2 539 000,00Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majetek *2 539 000,000,0...
Podřipsko - závěrečný účet za rok 2017
"Podřipsko",svazek obcí
<br> Závěrečný účet za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 41301 Roudnice nad Labem
<br> 71234772
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 607 520 867
<br> E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br> "Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.194
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 576,28 1 000,00 1 000,00 423,7257,63 57,632141 Příjmy z úroků (část)
<br> 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00100,00 100,002420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 200 576,28 201 000,00 201 000,00 423,7299,79 99,79
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 122 555,00 123 000,00 123 000,00 445,0099,64 99,644121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 122 555,00 123 000,00 123 000,00 445,0099,64 99,64
<br> PŘÍJMY CELKEM 323 131,28 324 000,00 324 000,00 868,7299,73 99,73
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 0,00 1 00...
Podřipsko - zpráva o přezkoumání hospodaření ze rok 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD: 12500/2018/KUUK Jednací číslo.: 825/KON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Podřipsko,IČ: 71234772,za rok 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumánl hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 25.09.2017 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo vsídle dobrovolného svazku obcí Podřipsko Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem ve dnech:
<br> _ 27.11.2017
<br> - 24.4.2018
<br> na základě & 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina: Dílčí přezkoumání dne 27.11.2017
<br> - lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání Konečné dílčí přezkoumání dne XX.4.2018
<br> - Ing.Veronika Hoffmannová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí:
<br> - XXXXXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s © 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> a)
<br> g)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operac...
Podřipsko - rozpočtové opatření číslo 12018
"Podřipsko",svazek obcí,IČ: 71234772 KEO-W 1.11.194 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.5.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.1 / 2018
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 16 000,000000 6149 000 Služby školení a vzdělávání 1)
<br> 000000000 5168 0,00 2 000,00 2 000,000000 6149 000 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technol2)
<br> 0,00 18 000,00 18 000,00celkem:6149Paragraf Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařaz *
celkem:Org: 0000 0,00 18 000,00 18 000,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 18 000,00 18 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,00 562 000,000000 0000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec3)
<br> 544 000,00 18 000,00 562 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 544 000,00 18 000,00 562 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 544 000,00 18 000,00 562 000,00
<br> Výdaje:
<br> ad 1) Školení
<br> ad 2) Webhosting,doména
<br> Financování:
<br> ad 3) Použití fin.prostředků z BÚ
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/2018
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> Schváleno usnesením 31/6/2018 na zasedání dne 30.05.2018 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
Zápis z valné hromady ze dne 30.5.2018
1
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> SVAZEK OBCÍ PODŘIPSKA
<br>
ZÁPIS
<br> z 31.jednání Valné hromady Svazku obcí Podřipsko,které se konalo dne 30.5.2018
<br>
Jednání valné hromady se konalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici nad Labem <,>
<br> od 9.00 hod <.>,ukončeno v 11:00 hod.Jednání řídil předseda svazku XXX XXXXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br>
<br> Přítomno: XX členů svazku obcí (viz prezenční listina)
<br> Omluveni: 1 ( Horní Beřkovice)
<br> Neomluveni: 7 ( Ctivěves,Černěves,Černouček,Dušníky,Doksany,Krabčice,Židovice)
<br>
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení zapisovatele a ověřovatelů
<br>
V úvodu přivítal předseda svazku XXX XXXXXXXX XXXXX (dále jako předsedající) členy Svazku
<br> obcí Podřipska <.>
<br> Konstatoval,že jednání valné hromady je schopno se usnášet a předložil návrh programu
<br> valné hromady tak,jak byl zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních deskách
<br> členských obcí Svazku obcí Podřipsko.Nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění
<br> programu.Ověřovateli zápisu byli určeni XXX XXXXXX XXX,XXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> a zapisovatelem pro pořízení zápisu byla určena p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Program:
<br> X.Zahájení,schválení programu a ověřovatelů,určení zapisovatele
2.Kontrola usnesení z 30.valné hromady 12.12.2017
3.Informace předsedy
4.SFŽP - Prevence vzniku odpadů - Ing.Broft,MAS – informace o projektu
5.Zpráva kontrolního a finančního výboru
6.Návrh závěrečného účtu DSO Podřipsko za rok 2017 včetně zprávy z přezkoumání
<br> hospodaření svazku za rok 2017
<br> 7.GDPR
8.Kontrola rozpočtu,rozpočtové opatření
9.Diskuze
<br> 10.Závěr
Usnesení:
<br> 31/1/2018 – VH schvaluje program jednání <.>
<br> Hlasování:
<br> pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 2.Kontrola usnesení z 30.valné hromady ze dne 12.12.2017
XXX XXXXXX XXX provedl kontrolu usnesení z XX.zasedání a konstatoval,že všechna ...
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> Identifikační údaje
<br> Poskytovatel 115D314010227
<br> CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678
<br> Identifikační číslo
<br> Identifikační číslo EIS
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Typ financování Ex post
<br> Adresa Vršovická 1442/65,10010 Praha 10
<br> 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020Program
<br> Název akce (projektu) Svazek obcí Podřipsko - prevence vzniku odpadů
<br> Účastník
<br> Roudnice nad Labem
<br> IČ nebo RČ
<br> Místo realizace
<br> Alokace v území (LAU)
<br> Osoba oprávněná
<br> PODŘIPSKO
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> CZXXXX Litoměřice
<br> XXXXXXXX
<br> Telefon
<br> E-mail
<br> 606 633 631
<br> starosta@roudnicenl.cz
<br> Ulice
<br> Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> PSČ
<br> Obec
<br> 413 01
<br> 3 087 642,00KčDotace
<br> Rok Vlastní zdroje (min ) CELKEM
1
<br> 1
<br> Údaje v KčSouhrn financování
<br> Účast státního rozpočtu/dotace (max )
<br> 85 000,00 100 000,00 15 000,002018
<br> 3 002 642,00 3 532 520,00 529 878,002019
<br> 3 087 642,00 544 878,00 3 632 520,00Celkem
<br> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.1
<br> Ukončení ZávaznostTermíny akce (projektu)Kód
<br> Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.11.20182018 max
<br> Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.05.20192042 max
<br> Cíl akce (projektu)
<br> Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu na území
<br> Ústeckého kraje <.>
<br> Cílová
<br> hodnota
<br> Výchozí
<br> hodnota
<br> Měrná
<br> jednotka
Indikátory akce (projektu)
<br> Datum
<br> dosažení
Kód
<br> Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku
<br> komunálního odpadu
<br> tuny za XXX X,XX XXX,XX XX.XX.20191
<br> Parametry akce (projektu) Hodnota
Měrná
<br> jednotka
Závaznost
<br> Minimální
<br> hodnota
<br> Maximální
<br> hodnota
Kód 22
<br> Parametry nebyly stanoveny <.>
<br> V případě závaznost...
Podřipsko - schválený rozpočet 2018
"PODŘIPSKO",svazek obcí
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> Příjmy
<br> XXX XXX XXXXX Rozpočet
<br> XXXX Neinv.přijaté dotace od obcí ( členské příspěvky ) 121
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1
<br> Příjmy celkem 122
<br> Výdaje
<br> XXX XXX XXXXX Rozpočet
<br> XXXX XXXX Kompostéry (XXXX ks) - spoluúčast (dotace OPŽP) 568
<br> 5212 5901 Rezerva na krizové události 1
<br> 6149 5139 Drobný materiál 5
<br> 6149 5161 Poštovné 1
<br> 6149 5164 Nájemné 2
<br> 6149 5169 Nákup ostatních služeb ( účetnictví,ostatní ) 50
<br> 6149 5175 Občerstvení 6
<br> 6149 5901 Nespecifikované rezervy 30
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů ( bankovní poplatky ) 3
<br> Výdaje celkem 666
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
( v tis.Kč )
<br> Strana 1
<br>
<br> Financování
<br> XXX XXX XXXXX Rozpočet
<br> XXXX Změna stavu krátkodobých prostředků ( použití fin.pr.) 544
<br> Financování celkem 544
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen Valnou hromadou dne 12.12.2017 jako schodkový <.>
<br> Schodek rozpočtu bude financován z naspořených finančních prostředků z minulých let <.>
<br> Závazným ukazatelem je paragraf <.>
<br> Strana 2
Výhled rozpočtu podřipska
ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> v tis.Kč
<br> "Podřipsko " svazek obcí
<br> Poč.stav peněžních prostř.k 1.1.880 954 1026 1097 1166 1 Třída 1 Daňové příjmy — ř.4010 0 0 O 0 0 2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 2 2 3 3 3 3 Třída 3 Kapitálové příjmy — ř.4030 0 O 0 0 0 4 Třída 4 Přijaté dotace — ř.4040 120 120 120 120 120 5 Příjmy celkem (po konsolidaci) 122 122 123 123 123 6 - úvěry krátkodobé - ř.8113 O 0 0 O 0 7 — úvěry dlouhodobé - ř.8123 O 0 0 O 0 8 — příjem z vyd.kr.dluhopisů — ř.8111 0 0 0 0 0 9 - příjem z vyd.dl.dluhopisů - ř.8121 0 0 0 0 0 10 — ostatni (aktivní likvidita) 0 0 0 0 O 11 Přijaté úvěry a kom.obl <.>,akt.likv.0 O 0 O 0 12 Konsolidované příjmy celkem 122 122 123 123 123 13 Třída 5 Běžné (neinv.) výdaje — ř.4210 48 50 52 54 56 14 Třída 6 Kapitálové (inv.) výdaje - ř.4220 O O 0 0 0 15 Výdaje celkem (po konsolidaci) 48 50 52 54 56 16 - spl.jistiny krátk.úvěrů - ř.8114 0 0 O 0 O 17 — spl.jistiny dlouh.úvěrů - ř.8124 O 0 0 0 0 18 — spl.jistiny.kr.dluhopisů — ř.8112 0 0 0 O O 19 - spl.jistiny dluhopisů - ř.8122 0 0 0 0 0 20 - ostatní (aktivní likvidita) 0 O O O O 21 Splátky jistin úvěrů,dluh <.>,likvidita 0 0 0 O 0 22 Konsolidované výdaje celkem 48 50 52 54 56 23 Hotovost běžného roku 74 72 71 69 67 24 Hotovost na konci roku 954 1026 1097 1166 1233 „MW *“,<,> / Rozpočtový výhled schválen gay?/Sygíisnesením číslo “)%/filia dne.<.>.<.>./,kz„//Áj/_5
<br> XXXXXXXX XXXXX — předseda DSO
<br> Komentář k rozpočtovému výhledu "Podřigskď,svazek obcí na období 2017 - 2021
<br> Rozpočtový výhled (dále jen RV) je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje 050 a jeho hospodaření.Slouží jako vodítko pro sestavení ročního rozpočtu na následující kalendářní XXX XXX podkladem pro přípravu investičních akcí <.>
<br> Příjmy
<br> DSO neplánuje daňové příjmy <.>
<br> Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z úroků na bankovním účtu.Jejich výše je uváděna na úrovni předchozích let <.>
<br> Kapitálové příjmy představují především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku DSO.DSO...
bez názvu
"Podřipsko",svazek obcí,IČ: 71234772 KEO-W 1.11.225 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.9.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.2 / 2018
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 85 000,001511 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1)
<br> 0,00 85 000,00 85 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 1511 0,00 85 000,00 85 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 85 000,00 85 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,00 0,000000 3725 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2)
<br> 568 000,00 -568 000,00 0,00celkem:3725Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
celkem:Org: 0000 568 000,00 -568 000,00 0,00
<br> 000000000 5169 0,00 60 000,00 60 000,001511 3725 000 Nákup ostatních služeb 3)
<br> 106100000 5137 0,00 381 000,00 381 000,001511 3725 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4)
<br> 106100000 5169 0,00 34 000,00 34 000,001511 3725 000 Nákup ostatních služeb 5)
<br> 106515011 5137 0,00 2 158 000,00 2 158 000,001511 3725 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6)
<br> 106515011 5169 0,00 196 000,00 196 000,001511 3725 000 Nákup ostatních služeb 7)
<br> 0,00 2 829 000,00 2 829 000,00celkem:3725Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
celkem:Org: 1511 0,00 2 829 000,00 2 829 000,00
<br> VÝDAJE celkem 568 000,00 2 261 000,00 2 829 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,00 438 000,000000 0000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec8)
<br> 000000000 8123 0,00 2 300 000,00 2 300 000,000000 0000 000 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 9)
<br> 562 000,00 2 176 000,00 2 738 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 562 000,00 2 176 000,00 2 738 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 562 000,00 2 176 000,00 2 738 000,00
<br> Příjmy:
<br> ad 1) Dotace MŽP (OPŽP) "Svazek obcí Podřipsko - prevence vzniku odp...

Načteno

edesky.cz/d/2602833

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Stavby   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Židovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz