« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - OZV obce Hněvošice č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OBEC Hněvošice Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Hněvošice se na svém zasedání dne 10.12.2018 usnesením č.03/12/2018 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Hněvošice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1 (dále jen “správce poplatků“)
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platíz:
<br> a) fyzická osoba,1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídajicí poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> 1 5 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ...

Načteno

edesky.cz/d/2602769

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz