« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106!1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018
<br> Vsouladu sustanovenim š 18 zákona č.106í1999,o svobodném přístupu kinformacím,podle kterého každý povínný subjekt musi o své činnosti voblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Horní Slivno tuto „Výroční zprávu za rok 2018'2
<br> počet písemné podaných žádostí o informace
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> BBE—EJ.ooom
<br> opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věcí přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> e) přehled všech výdajů.vynaložených v souvislosti se soudními řízenlmi o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetne nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti D poskytnutí výhradní licence
<br> 9) počet stížnosti podaných dle 5 16á zákona,včetně důvodů O jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br> Dle 5 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými
<br> Povinná subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat í úhradu za mimořádně rozsáhle vyhledání ínformací <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané zadosti činí:.<.>.0,—.<.>.Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formour nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení 5 13 odst 3 zák...

Načteno

edesky.cz/d/2595587

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz