« Najít podobné dokumenty

Městys Štoky - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Štoky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Magistrát města Jihlavy
<br> Masarykovo náměstí 1,586 01 Jihlava,tel: 565 591 111,fax: 567 310 044
e-mail: stavebni.urad@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 26.4.2018 podalo
<br> Statutární město Jihlava,IČO 00286010,Masarykovo náměstí č.p.97/1,586 01 Jihlava <,>
<br> které zastupuje
<br> Ing.Zbyněk Pecina,IČO 64348296,Beranovec č.p.27,588 33 Suchá
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Jihlava,Pávov,rekonstrukce veřejného osvětlení
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.499/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy <,>
<br> parc.č.20 (ostatní plocha),parc.č.51/1 (ostatní plocha),parc.č.93/1 (ostatní plocha),parc.č.93/2
<br> (ostatní plocha),parc.č.93/3 (ostatní plocha),parc.č.93/4 (ostatní plocha),parc.č.93/5 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.108 (ostatní plocha),parc.č.134 (ostatní plocha),parc.č.167/2 (ostatní plocha),parc.č.181/1
<br> (ostatní plocha),parc.č.182 (ostatní plocha),parc.č.183 (ostatní plocha),parc.č.213/1 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.213/4 (ostatní plocha),parc.č.213/6 (ostatní plocha),parc.č.279/1 (ostatní plocha),parc.č.290
<br> (ostatní plocha),parc.č.428/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Pávov <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Technická infrastru...

Načteno

edesky.cz/d/2587472

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Štoky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz