« Najít podobné dokumenty

Obec Ledčice - Opatření obecné povahy-Zrušení zákazu odběru povrchových vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Č.j.MUKV 106961/2018 OŽP ze dne 19.12.2018 Stránka 1/2
<br>
<br>
Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor životní prostředí
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br> Spis.zn.MUKV-S 15373/2018 OŽP
Č.J.: MUKV 106961/2018 OŽP
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
blanka.nedbalova@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 19.12.2018
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
<br> (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br> Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“,místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád“,v souladu s ustanovením § 171 až
§ 174 správního řádu
<br> ruší
podle ust.§ 109 odst.1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona Zákaz odběru povrchových vod z vodních
toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou pro účely mytí aut <,>
zalévání hřišť,trávníků,napouštění nádrží a bazénů apod.na celém území obce s rozšířenou působností Kralupy
nad Vltavou,který byl stanoven opatřením obecné povahy č.j.MUKV 60795/2018 OŽP ze dne 8.08.2018
<br> s platností od 21.12.2018 <.>
<br> Odůvodnění:
Městský úřad Kralupy n.Vlt <.>,odbor životního prostředí,vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“),na základě
zpráv správců o hydrologické situaci na vodních tocích pro jednotlivá povodí – Povodí Vltavy,s.p <.>,Povodí Labe,s.p.a
Povodí Ohře,s.p.ve veřejném zájmu spočívajícím v zachování ekologické stability ve vodních tocích a
v ekosystémech úzce spojených s vodními toky,s okamžitou platností a na dobu do odvolání,vydal zákaz odběrů
vody z vodních toků na ú...

Načteno

edesky.cz/d/2586374

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz