« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - OZV 1-2018 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška KO pro rok 2019.pdf
OBEC DOUBRAVICE
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2018
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Doubravice se na svém zasedání dne 11.12.2017 usnesením
<br> č.10/06/17 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Doubravice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
<br> republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
<br> 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
<br> nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
<br> cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to
<br> ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br>
1
§ 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst.1 zákona o místních...

Načteno

edesky.cz/d/2585527

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz