« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
tel.: 564 602 250,fax: 564 602 422
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXX,dr.h.c <.>
ředitel
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o době a místě konání dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Ždírec podle
§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
1) Dodatečné volby do Zastupitelstva obce Ždírec se uskuteční
<br>
v sobotu dne 26.ledna 2019 od 7.00 do 22.00 hod <.>
<br>
2) Místem konání voleb v obci Ždírec je volební místnost v budově Obecního úřadu
<br> Ždírec 23 <.>
<br>
3) Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky (státní občané států Evropské unie).Totožnost a státní občanství
lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky
a jde-li o cizince,průkazem o povolení pobytu <.>
Neprokáže-li volič totožnost a státní občanství nebo nevkročí-li XXXXX do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
4) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> V Jihlavě dne 3.1.2019
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXX,dr.h.c <.>
ředitel krajského úřadu
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
OOSČ 854/2018
<br> KUJI 355/2019
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> X.X.2019
<br>
<br>
<br> 2019-01-03T07:03:34+0000
Not specified

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz