« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Výzva k podání cenové nabídky Tisk Lipeneckého zpravodaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.4 specifikace tisk Lipeneckého zpravodaje scan
Příloha č.4
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Specifikace tisku Lipeneckého zpravodaje
<br> Počet stran: 12
<br> Náklad 1.000 ks./Výtisk
<br> Formát: A4,vazba Vl
<br> Barevně 4/4
<br> Gramáž papíru: 135g
<br> Druh papíru: lesklá křída
<br> Počet vydání 5x do XXXX
<br> Termín dodání: do Xti pracovních dní od dodání tiskových podkladů Dodání na adresu zadavatele
<br> Doba spolupráce: dlouhodobá na dobu neurčitou Platba na fakturu se splatností 14 dnů
příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Příloha č.3
<br> Čestné prohlášení
<br>
<br> Já,níže podepsaný,jednatel společnosti ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…………………čestně prohlašuji,že obchodní firma splňuje základní kvalifikační kritéria:
<br>
a) nebyl jsem v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jsem-li právnickou osobou,čestně prohlašuji,že tento předpoklad splňuje jak právnická osoba,tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu,a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba splňuje tento předpoklad tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastním-li se zadávacího řízení jako pobočka závodu zahraniční právnické osoby,čestně prohlašuji,že tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba,tak a vedoucí pobočky závodu; účastním-li se zadávacího řízení jako pobočka závodu české právnické osoby,čestně prohlašuji,že tuto podmínku splňuje tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku a nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právníh...
příloha č. 2 - Položkový rozpočet
List1 Příloha č.2 „Tisk Lipenceckého zpravodaje” Položka Název položky MJ Kč/MJ Množství Kč/bez DPH 1 Barevný tisk 4/4 ks 1000 0.00 Kč 2 Papír 135g lesklá křída ks 1000 0.00 Kč 3 Doprava ks 1 0.00 Kč 4 Další náklady (vypsat jaké např.zkušební tisk) ks 0.00 Kč Celkem bez DPH 0.00 Kč Vydání 5x doroka 0.00 Kč Celekm bez DPH/4 XXXX X.XX Kč DPH XX% X.XX Kč CELKEM VČETNĚ DPH/4 XXXX X.XX Kč Poznámka: vydání Xx do XXXX násobí celkovou cenou Xkrát &A Stránka &P ListX &A Stránka &P List3 &A Stránka &P
Příloha č. 1 - Krycí list tiskárna
Příloha č.1
<br> KRYCÍ LIST
<br> k zadání veřejné zakázky
<br>
„Tiskárna pro Lipenecký zpravodaj”
<br>
Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče.Uvedené údaje
se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek
s nabídkami <.>
<br>
Obchodní firma:
<br>
IČ uchazeče:
<br>
Sídlo:
<br>
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
<br> Jméno a funkce statutárního orgánu:
<br>
<br> Cena v Kč bez DPH
DPH v Kč
Cena v Kč s DPH
<br> Nabídková cena
<br>
<br>
Jméno a podpis statutárního zástupce:
<br>
<br> Datum a razítko:
<br>
<br>
<br> Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje,že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a soutěžními podmínkami,že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná,a že se soutěž-
ními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji a že je vázán celým obsahem nabídky
po celou dobu běhu zadávací lhůty <.>
výzva k podání cenové nabídky - tisk Lipeneckého zpravodaje scan
Výzva k podání cenové nabídky
<br> na akcí: „Tisk Lipeneckého zpravodaje“
<br> ].Zadavatel zakázky Úřad městské části PRAl-LA LIPENCE
<br> Se sídlom: K Obcí 47,155 31 Praha—Lipence
<br> lČO: 00241431
<br> Zastoupen: starostkou Ing.Karin Tvrdou,telefon: 604 411 187,c-mail: karinlvrda©mcliponcecz Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX,lukas.vesclyQtncllpencenz
<br> 2.Předmět plnění veřejné zakázky Název veřejné zakázky: „Tisk Lipeneckého zpravodaje„
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk Líponeckého zpravodaje dlc zadávací dokumentace,v souladu se specifikaci — viz.příloha č.4 <.>
<br> 39%
<br> Lipenecký zpravodaj obsahuje 12 stran formátu A4,vazba V l,barevně 4/4,gramáž papíru 135g: druh papíru lesklá křída.Zpravodaj vychází 5x do XXXX.Dodání do Stí pracovních dní od dodání tiskových podkladů Náklad 1.000 ks/výtisk Očekává se dlouhodobá spolupráce na dobu neurčitou.Cena zakázkyje na.období 4 let <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 160.000,-Kč s DPH/4 roky
<br> 3.Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín realizace: první vydání únor 2019,dodání do Stí pracovních dnů od dodání tiskových podkladů <.>
<br> 4.Lhůta pro podání cenových nabídek Lhůta pro podání cenových nabíde-k končí dne 17.1.2019 v 9:30 hod,Cenové nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a novyhodnocují se <.>
<br> 5.Způsob,formu a místo podávání cenových nabídek
<br> Uchazeč může svojí cenovou nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat osobně na adresu zadavatele <.>
<br> Cenová nabídka v písemné formě musí být ?adavatcli doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče.Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a poznámkou "N EOTEVÍRAT'Ř
<br> 6.Zadávací dokumentace
<br> Zadávací dokumentací se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí návrh titulní stránky a libovolné druhé stránky,ukázky dosavadních prací a reference <.>
<br> 7.Zpracování nabídkové conv
<br> Cena veřejné zakázky bude stanovena formou oceněného položkov...

Načteno

edesky.cz/d/2581070

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz