« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Výzva k podání cenové nabídky Dětské hřiště Praha – Lipence, K Průhonu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.4 technická specifikace
Příloha č.4
<br> Technická specifikace
<br> Prx ky budou zhotoveny z žárově zinkované konstrukční oceli nebo dřevin s přirozenou odolností kat.l a 2 přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám dle CSN EN 350—211994
<br> Všechny kovové spojovací materiály budou minimalně žárově pokovcny.všechny kovové pohyblivé části z nerezové oceli (závěsy houpačck,řetězy apod.)
<br> Sítě budou zhotox eny z XXX s ocelovým kordem s vhodným opletcm (dle ČSN EN XXXX)
<br> Dopadove plochy budou navi;2eny dle ČSN EN ] l 76_ a které to vyžadují.budou s tlumícím materiálem kačírkem (frakce dle normy CSN EN ] 176) <.>
<br> Výrobky budou v souladu s normou ČSN HN [ 176 a budou doloženy platnými certifikáty
příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Příloha č.3
<br> Čestné prohlášení
<br>
<br> Já,níže podepsaný,jednatel společnosti ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…………………čestně prohlašuji,že obchodní firma splňuje základní kvalifikační kritéria:
<br>
a) nebyl jsem v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jsem-li právnickou osobou,čestně prohlašuji,že tento předpoklad splňuje jak právnická osoba,tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu,a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba splňuje tento předpoklad tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastním-li se zadávacího řízení jako pobočka závodu zahraniční právnické osoby,čestně prohlašuji,že tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba,tak a vedoucí pobočky závodu; účastním-li se zadávacího řízení jako pobočka závodu české právnické osoby,čestně prohlašuji,že tuto podmínku splňuje tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku a nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právníh...
příloha č. 2 - Položkový rozpočet
List1 Příloha č.2 „Dětské hřiště Praha – Lipence,K Průhonu” Položka Název položky MJ Kč/MJ Množství Kč/bez DPH 1 multifunkční sestava nebo soubor více herních prvků: ks - výška volného pádu - celkové rozměry - výčet jednotlivých položek Požadavky na obsah herní sestavy nebo kombinace herních prvků: věžová herní sestava se skluzavkou a dalšími přístupy na rampu (např.:minilezecká stěna,šikmá rampa,žebřík) Houpačka / houpačky nerezová horizontální hrazda/hrazdy menší lanové prvky jako např.: horizontální síť,vodorovná lana,šplhací lano tabule Položka Název položky MJ Kč/MJ Množství Kč/bez DPH 2 Pískoviště rozměr minimálně 2 x 2 m,max.2,6 x 2,6 m,XXXXX XXX.XXX mm ks Krycí plachta na pískoviště sedáky na pískoviště,pokud nejsou součástí pískoviště Položka Název položky MJ Kč/MJ Množství Kč/bez DPH 3 montáž herních prvků asistovná montáž herních prvků 4 dopravné herních prvků 5 případné vedlejší/ další pořizovací náklady Celkem bez DPH DPH 21% CELKEM VČETNĚ DPH Nezapočítává se do hodnoty veřejné zakázky,slouží XXX XXXX hodnotící kritérium: roční servisní prohlídka od výrobce odhad ročních nákladů na údržbu provozovatelem &A Stránka &P List2 &A Stránka &P List3 &A Stránka &P
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č.1
<br> KRYCÍ LIST
<br> k zadání veřejné zakázky
<br>
„Dětské hřiště Praha – Lipence,K Průhonu”
<br>
Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče.Uvedené údaje
se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek
s nabídkami <.>
<br>
Obchodní firma:
<br>
IČ uchazeče:
<br>
Sídlo:
<br>
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
<br> Jméno a funkce statutárního orgánu:
<br>
<br> Cena v Kč bez DPH
DPH v Kč
Cena v Kč s DPH
<br> Nabídková cena
<br>
<br>
Jméno a podpis statutárního zástupce:
<br>
<br> Datum a razítko:
<br>
<br>
<br> Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje,že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a soutěžními podmínkami,že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná,a že se soutěž-
ními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji a že je vázán celým obsahem nabídky
po celou dobu běhu zadávací lhůty <.>
výzva k podání cenové nabídky dětské hřiště MČ Lipence
Výzva k podání cenové nabídky
<br> na akci: „Dětské hřiště Praha —— Lipence,K Průhonu"
<br> 1.Zadavatel zakázkv
<br> Úřad městské části PRAHA LIPENCE
<br> Se sídlem: K Obci 47,155 31 Praha—Lipence
<br> IČO: 00241431
<br> Zastoupen: starostkou Ing.Karin Tvrdou,telefon: 604 411 187,c-mail: karin.tvrda©mclipence.cz Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXX XXX,ludmi|a.za.jedova©lipencenet
<br> 2.Předmět plnění veřeiné zakázkv
<br> Název veřejné zakázky: „Dětské hřiště Praha — Lipence,K Průhonu"
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka herních prvků pro děti věkové kategorie 3—14 1et formou
<br> montáže neho asistované montáže na dětské hriste dle zadávací dokumentace v souladu s technickou specifikací — viz.příloha č.4 <.>
<br> Specifikace asistované montáže
<br> Hřiště bude vybudováno formou asistované montáže,kdy zhotovitel zajistí po celou její dobu odborně způsobilou osobu,která bude zajišťovat provádění díla <.>,aby splňovalo veškeré normy <.>
<br> Dopadové plochy budou navrženy dle ČSN EN 1 176 na základě podkladů získaných od zhotovitele.Tlumící materiál (kačírek) do dopadových ploch zajistí zadavatel na vlastní náklady <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 250.000,-Kč včetně DPH
<br> 3.Doba plnění vcřeiné zakázk!
<br> Předpokládaný term in realizace: nejpozději do 30.4.2019
<br> V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn,upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem) <.>
<br> 4.Lhůta pro podání cenových nabídek
<br> Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 17.1.2019 v 10 hod.Cenové nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny & nevyhodnocují se <.>
<br> 5.Způsob,forma a místo podávání cenových nabídek
<br> Uchazeč může svoji cenovou nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat osobně na adresu zadavatele <.>
<br> Cenová nabídka v písemné formě musí být zadavateli doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče.Obálka musí být oz...

Načteno

edesky.cz/d/2581069

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz