« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místních poplatcích
OBEC LESNÁ
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> č.1/2018 o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne 28.12.2018 usnesenímc " 2./2018 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákonač.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h_) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> čÁsr |.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Lesná zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): a) poplatek ze psů b) poplatek za užívání veřejného prostranství,c) poplatek ze vstupného,d) poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> čÁsru.POPLATEK ZE PSÚ
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lesná2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> š 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích' )
<br> 25 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 35 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> čr.3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáři tří měsíců,nebo v den,kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců <.>
<br> V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.4
<br> Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo...

Načteno

edesky.cz/d/2580656


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz