« Najít podobné dokumenty

Město Dubí - Více Město Dubí - starosta - 7. veřejné Zastupitelstvo města - 18. 11. 2015.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dubí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM.docx

Město Dubí
starosta města – Ing.XXXX XXXXX
svolává
X.veřejné Zastupitelstvo města Dubí <,>
které se bude konat dne 18.11.2015
od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu
Dubí
Program :
<br> 1 Kontrola usnesení
2 Majetkoprávní záležitosti
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č.629/3 (ostatní plocha,manipulační plocha) o
výměře 11.776 m2 k.ú.Dubí-Pozorka
Nabídka daru – p.č.378/2 (orná půda,zemědělský půdní fond) o výměře 515 m 2
k.ú.Dubí-Bystřice,včetně veřejného osvětlení a nedokončené obslužné komunikace
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí pozemku p.č.86 o výměře 234 m 2,části pozemku p.č <.>
87/1 o výměře cca 800 m2 (oba zahrada,zem.půdní fond),pozemku p.č.88 o výměře 362 m 2
(ostatní plocha,neplodná půda) a části pozemku p.č.447/1 o výměře cca 720 m 2 (ostatní
plocha,jiná plocha) vše k.ú.Mstišov
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.393/1 (trvalý travní porost,zem <.>
půdní fond) o výměře cca 620 m2 k.ú.Cínovec
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.654/1 (ost.plocha,zeleň)
o výměře cca 70 m2 k.ú.Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.715/2 (ost.plocha,neplodná půda)
o výměře cca 67 m2 k.ú.Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.1419/1 (ost.plocha,ostatní
komunikace) o výměře cca 27 m2 k.ú.Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.402/1 (ost.plocha,ostatní
komunikace) o výměře cca 100 m2 k.ú.Běhánky
Nabídka k odkoupení pozemku p.č.180/2 k.ú.Dubí u Teplic
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce,proti paní Drahomíře Kalocsaiové <,>
bytem Bílinská 703,419 01 Duchcov pro vymožení dlužné částky 5025 Kč,z důvodu
nemajetnosti a jejího neznámého pobytu <.>
Převod nemovitosti – prodej pozemku p.č.669/1 (ostatní plocha,zeleň) o výměře
1.114 m2 k.ú.Dubí u Teplic
<br> 1
<br> Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.383 (ost.plocha,ostatní
komunikace) o výměře 10 m2 k.ú.Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí části pozemku p.č.697/1 (vodní plocha,koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 12 m 2 a části pozemku p.č.698/1
(zahrada,zemědělský půdní fond) o výměře cca 210 m2 k.ú.Dubí-Bystřice
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.478/1 (ostatní plocha,neplodná
půda) o výměře cca 190 m2 k.ú.Mstišov
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č.478/1 (ostatní plocha,neplodná
půda) o výměře cca 204 m2 k.ú.Mstišov
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č.647/1 (ostatní plocha,neplodná půda)
o výměře 1.914 m2 a části pozemku p.č.653 (ostatní plocha,ostatní komunikace)
o výměře 1.442 m2 oba k.ú.Dubí-Bystřice
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti objektu č.popisné 356 (restaurace Sokolovna) na
pozemku p.č.655/3 a pozemek p.č.655/3 o výměře 1177 m 2,zahrada - pozemek p.č.670/2 o
výměře 130m2,vše k.ú.Dubí u Teplic - dle geometrického plánu č.1185-934/2013 ze dne
16.7.2013 <.>
<br> 3 Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.42/2015
Rozpočtové opatření č.43/2015
Rozpočtové opatření č.44/2015
Rozpočtové opatření č.45/2015
Rozpočtové opatření č.46/2015
Rozpočtové opatření č.47/2015
Rozpočtové opatření č.48/2015
<br> 4 Různé
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB
Návrh na pořízení 4.změny Územního plánu Dubí
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2016
MAS CÍNOVECKO o.p.s.– žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu
„Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Teplice“
Memorandum o spolupráci při pořádání Her VII.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016
Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v rámci zajištění pořádání Her VII <.>
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 č.15/SML2541
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK č.15/SML2536 na
akci „Dubí-Běhánky – splašková kanalizace“
Zápis č.4 ze dne 26.10.2015 z jednání finančního výboru ZM
V Dubí 9.11.2015
<br> 2
<br> Ing.XXXX XXXXX
starosta města Dubí
<br> X

Načteno

edesky.cz/d/258018

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dubí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz