« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Obecně závazná vyhláška obce Lhota č. 2/2018 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_poplatky 2019.pdf
1
<br>
Obec Lhota
<br> Zastupitelstvo obce Lhota
<br> Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.2/2018 <,>
o místních poplatcích
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Lhota se na svém zasedání dne 19.12.2018 usnesením č.5 – usneslo
<br> vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
<br> (dále jen „vyhláška“):
<br> ČÁST I <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Lhota zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
<br> a) poplatek ze psů <,>
<br> b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt <,>
<br> c) poplatek za užívání veřejného prostranství <,>
<br> d) poplatek z ubytovací kapacity <,>
<br> e) poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů <,>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> ČÁST II <.>
<br> POPLATEK ZE PSŮ
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má
<br> trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lhota.2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br>
1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 2
<br> Čl.3
<br> Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo
<br> v den,kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši <,>
<br> která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého
<br> pobytu nebo s...

Načteno

edesky.cz/d/2578174


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz