« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva - "Rekonstrukce chodníiku v centru obce Hostašovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

104.pdf
IÍAORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUV Y (DODATKU) -4-
<br> DODATEK č.1 9/1233 KJÝŽWVOAJ „ZM—99 2225
<br> Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moša-vs """"""""""""""
<br> sřězskf ho— ráje „ “9111“ evidenční číslo 07033/2018/RRC ze dne 15.8.2018 (dále jen „dodatek“)
<br> :.SMLUVNÍ STRANY
<br> Moravskoslezský kraj se sídlem: 28,října 117,702 18 Ostrava
<br> zastoupen: prof.lng.ivo Vondrákem,CSO <.>,hejtmanem kraje
<br> IČ:V 70890692 DIC: QZ70890692 bankovní spojení: Ceská spořitelna,a.s <.>,č.ú.1650676349/0800
<br> (dále jen „poskytovatel '9
<br> Obec Hostašovice
<br> se sídlem: Hostašovice 44,741 01 Hostašovice zastoupen(a): Zdeňkem Kelnarem—starostou
<br> IČ:“ 00600725
<br> DIC:
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.23624801/0100
<br> (dále jen „Pňjemce'ý
<br> 11.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2018 Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu Moravskoslezského kraje,ev.č.07033/2018/RRC (dále jen „smlouva“) <.>
<br> Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Hostašovice o prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice“ V rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezském kraje 2018“ <.>
<br> „ 111.ZMENA SMLOUVY
<br> V článku v odst.3 písm.c) smlouvy se text „nejpozději do 31.12.2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 31.5.2019“ <.>
<br> Včlánku V odst.3 písm.0) smlouvy se text „nejpozději do 25.1.2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 1.7.2019“ <.>
<br> Článek VI odst.1 písm.a) smiouvv se nahrazuje takto:
<br> „vznikl abyl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu,Ú.vobdobí od 1.1.2018 do 31.5.2019,“ <.>
<br> Do článku V odst.3 smlouvy se vkládá nové písm.a):
<br> „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31.12.2018 nejpozději do 15.Lnásiedujícího kalendářního roku; Průběžné vyúčtování se považuje
<br> za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo...

Načteno

edesky.cz/d/2578106


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz