« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva - "Rekonstrukce chodníiku v centru obce Hostašovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

104.pdf
IÍAORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUV Y (DODATKU) -4-
<br> DODATEK č.1 9/1233 KJÝŽWVOAJ „ZM—99 2225
<br> Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moša-vs """"""""""""""
<br> sřězskf ho— ráje „ “9111“ evidenční číslo 07033/2018/RRC ze dne 15.8.2018 (dále jen „dodatek“)
<br> :.SMLUVNÍ STRANY
<br> Moravskoslezský kraj se sídlem: 28,října 117,702 18 Ostrava
<br> zastoupen: prof.lng.ivo Vondrákem,CSO <.>,hejtmanem kraje
<br> IČ:V 70890692 DIC: QZ70890692 bankovní spojení: Ceská spořitelna,a.s <.>,č.ú.1650676349/0800
<br> (dále jen „poskytovatel '9
<br> Obec Hostašovice
<br> se sídlem: Hostašovice 44,741 01 Hostašovice zastoupen(a): Zdeňkem Kelnarem—starostou
<br> IČ:“ 00600725
<br> DIC:
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.23624801/0100
<br> (dále jen „Pňjemce'ý
<br> 11.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2018 Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu Moravskoslezského kraje,ev.č.07033/2018/RRC (dále jen „smlouva“) <.>
<br> Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Hostašovice o prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice“ V rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezském kraje 2018“ <.>
<br> „ 111.ZMENA SMLOUVY
<br> V článku v odst.3 písm.c) smlouvy se text „nejpozději do 31.12.2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 31.5.2019“ <.>
<br> Včlánku V odst.3 písm.0) smlouvy se text „nejpozději do 25.1.2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 1.7.2019“ <.>
<br> Článek VI odst.1 písm.a) smiouvv se nahrazuje takto:
<br> „vznikl abyl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu,Ú.vobdobí od 1.1.2018 do 31.5.2019,“ <.>
<br> Do článku V odst.3 smlouvy se vkládá nové písm.a):
<br> „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31.12.2018 nejpozději do 15.Lnásiedujícího kalendářního roku; Průběžné vyúčtování se považuje
<br> za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo...

Načteno

edesky.cz/d/2578106


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz