« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 1. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

103.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j <.>
<br> : 1 ZO-Us
<br> Dne:2l.12.2018
<br> 6 <.>
<br> USNESENÍ
<br> 1.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 21.prosince 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přij ímá ze svého 1.řádného zasedani toto usnesení:
<br> ZO schvaluje program 1.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> ZO volí A„ návrhovou komisi ve složení předseda: Petr Vahalik,člen ing.XXXXX XXXXXX B,za ověřovatele zápisu: ing.Kateřinu Kudělkovou a XXXXXXXXXX Moščáka
<br> ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce
<br> ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 30.11.2018,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 12 974 904.33 Kč a výdajů ve výši 9 942 084,07 Kč <.>
<br> a) ZO bere na vědomí 13.rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2018,provedené na zá- kladě pověření z 8.zasedání ZO,kterým se příjmy obce zvyšují o částku 30 000; Kč a vý- daje obce se zvyšují o částku 30 000,-Kč <.>
<br> b) ZO podle 5 84 odst.2 písm.b) schvaluje 14.rozpočtové opatření k rozpočtu na rok
<br> 2018 podle předloženého návrhu,kterým se příjmy obce zvyšují o částku 357 400,—Kč a
<br> financování se snižuje o 357 400_-Kč.K 15.rozpočtovému opatření mezi rozpočtovými
<br> kapitolamí a ke změnám položek v ramci rozpočtových kapitol ke konci roku 2018
<br> v objemu do 350 000,—Kč zmocňuje starostu <.>
<br> c) ZO v souladu s š102,odst.2,písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozděj-
<br> ších předpisů pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do 50
<br> 000„-Kč.ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
<br> v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 1.) ZO podle š 84 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích„ schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 podle předloženého návrhu s příjmy ve výši 13 940 500; Kč,výdaji 21 879 000,-Kč,f...

Načteno

edesky.cz/d/2578105

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz