« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP IP - Kroupová Šárka - ul. Jakobiho

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

_processed_OOP_62500_2018_.pdf
vAš DOPIS ZN.:
<br> sp1sovA ZNAČKA: sz ÚMČ P15 59115/2018 [— ?
<br> ČJ,: ÚMČ P15 62500/2018/OD/ŠMa
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> TEL: XXX XXX XXX
<br> FAX: XXXXXX 611
<br> E-MAIL: martina.sambergerova@praha1 5.cz
<br> DS: nkybvp5
<br> DATUM: 20.12.2018 l_ J
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č,361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 04.12.2018 <,>
<br> a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru
<br> služby dopravní policie čj.KRPA—4677l8—l/ČJ-2018-OOOODŽ ze dne 12.12.2018
<br> vydává
<br> podle § 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších
<br> předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MC Praha - Petrovice,k.u.Petrovice
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí
<br> tohoto opatření
<br> dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku +_
<br> V10f,kolmé stání (š = 3,50 m,d = 4,50 m) inv.vozík
<br> komunikace: Jakobiho
<br> účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
<br> termín: 01.02.2019 - 31.01.2021
<br> Podmínky pro realizaci:
<br> a) Umístění dopravního značení bude provedeno V souladu s přiloženou situací dopravního zna...
Situace_DZ_62500_2018.pdf
2018-12-20T08:18:23+0100
MC Praha 15 b8db5cd4dc2c266bc10ae8a197fa657db3fb2cc6

Načteno

edesky.cz/d/2571910

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz