« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška - Usnesení - oprava zřejmých nesprávností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

102.pdf
*KUMSX021FZY6*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
zveřejňuje na vědomí
usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu:
<br>
<br>
Usnesení
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel zásad
územního rozvoje podle § 7 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití § 156 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
opravuje zřejmé nesprávnosti
<br>
úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) ve znění aktualizace č.1 <,>
zpracovaného po vydání Aktualizace č.1 ZÚR MSK vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
č.9/957 dne 13.9.2018,a doručeného veřejnou vyhláškou č.j.MSK 153468/2018 dne 21.11.2018,takto:
<br> V textové části úplného znění ZÚR MSK:
<br> V kapitole A.Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
<br>
1.V bodě 13.:
 Text věty „Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně,přednostně v oblastech
<br> s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší“ se vkládá za 1.větu tohoto odstavce a celý text pak zní:
„Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a
východní části kraje.Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně,přednostně v oblastech s
dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší.Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže
obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů.“
<br>
<br>
Čj: MSK 172888/2018
DSp.zn.: ÚPS/34538/2018/Vin
326.1 A10
Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXX
Odbor...

Načteno

edesky.cz/d/2563193

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz