« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška - Oznámení doruční Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

101.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Masarykovo náměstí 1/1,741 11 Nový Jičín
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení doručení Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení
<br> jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Městský úřad v Novém Jičíně,úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace pro obec Hostašovice příslušný podle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“),oznamuje v souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona a v souladu § 25
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,doručení Návrhu
územního plánu Hostašovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou
<br> vyhláškou.Součástí řešení ÚP Hostašovice je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle ust <.>
<br> §10i odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
<br> předpisů a také vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení
<br> § 45i zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> bude
<br> vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.12.2018 do 06.02.2019:
<br>  na Odboru územního plánování a stavebního řádu,Městského úřadu Nový Jičín,Masarykovo
nám.1,Nový Jičín,v kanceláři č.040.(tel.: 556 768 362,e-mail: h.machac@novyjicin-
<br> town.cz)
<br>  na Obecním úřadě Hostašovice,Hostašovice 44 (tel: 556 712 841,e-mail:
podatelna.ou@hostasovice.cz)
<br>  v elektronické podobě,tj.zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na webových
stránkách Městského úřadu Nový Jičín www.novyjicin.cz (Městský úřad – Územní plánování
<br> – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace - Obec Hostašovice);
https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-
<br> dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/2561308

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz