« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis ze 4. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočtový výhled 2019 - 2022
OUTŘ/111/2018/3 176.1 A/10
<br> Schválený střednědobý rozpočtový výhled pro rok 2019,2020,2021,2022
<br> rok běžné příjmy Kč mimořádné příjmyběžné výdaje Kč mimořádné výdaje
<br> 2019 běžné příjmy roku 2019 1 522 500,00 prodej dřeva 35000,- běžné výdaje roku 2019 811 000,00 obnova lesů 200 000,-
<br> dle rozpočtu dle rozpočtu oprava fasády OÚ 30 000,00
<br> územní plán: 100 000,00
<br> revitalizace vrby 100 000,00
<br> Celkem mim.Výdaje
<br> 430 000,00
<br> 2020 běžné příjmy podle roku 2019 1 522 500,00 běžné výdaje dle roku 2019 811 000,00 projekt čistička 200 000,00
<br> projekt kanalizace 200 000,00
<br> oprava cest 500 000,00
<br> Celkem 900 000,-
<br> 2021 běžné příjmy dle roku 2019 1 522 500,00 běžné výdaje dle roku 2019 811 000,00 rekonstrukce pož.nádrž
<br> 1 000 000,-
<br> 2022 běžné příjmy dle roku 2019 1 522 500,00 běžné výdaje dle roku 2019 811 000,00 oprava kanalizace 1 000 000,00
<br> v Třešovicích dne: 18.12.2018 podpis: vyvěšeno dne: 18.12.2018
<br> sejmuto dne: 31.12.2019
<br> Schváleno zastupitelstvem: usn.69/18 vyvěšeno i v elektronické podobě
Schválený rozpočet 2019
OUTŘ/111/2018/2 176.1 A/10
<br> Schválený rozpočet pro rok 2019 - příjmy
<br> název třída paragraf položka Kč
<br> tř.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 415 000,00
Daň z příjmů fyzických osob záv.činnost 1 1111 280 000,00
<br> Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 1 1112 25 000,00
<br> Daň z příjmu fyzických osob kapitál 1 1113 35 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 1 1121 280 000,00
<br> DPH 1 1211 550 000,00
<br> Poplatek ze psů 1 1341 3 000,00
<br> Správní poplatky 1 1361 2 000,00
<br> Daň z hazardních her 1 1381 10 000,00
<br> Daň ze nemovitostí 1 1511 230 000,00
<br> tř.2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 142 500,00
<br> Správa v lesním hospodářství 2 1036 35 000,00
<br> Ostatní správa v zemědělství 2 1069 17 000,00
<br> Pitná voda 2 2310 44 000,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj 2 3639 4 000,00
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 2 3722 40 000,00
<br> Činnost místní správy 2 6171 2 000,00
<br> Obecné příjmy z finančních operací 2 6310 500,00
<br> Celkem příjmy pro rok 2019 1 557 500,00
<br>
<br> Schválený rozpočet pro rok 2019 - výdaje
<br> název třída paragraf položka Kč
<br> Pěstební činnost 5 1031 10 000,00
<br> Správa v lesním hospodářství 5 1036 200 000,00
<br> Silnice 5 2212 10 000,00
<br> Pitná voda 5 2310 75 000,00
<br> Odvádění odpadních vod 5 2321 20 000,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže 5 3421 20 000,00
<br> Ostatní ambulantní péče 5 3519 5 000,00
<br> Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 3599 1 000,00
<br> veřejné osvětlení 5 3631 20 000,00
<br> pohřebnictví 5 3632 2 000,00
<br> územní rozvoj 5 3636 10 000,00
<br> územní rozvoj 6 3636 100 000,00
<br> komunální služby a územní rozvoj 5 3639 6 000,00
<br> sběr a svoz komunálních odpadů 5 3722 120 000,00
<br> péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 3745 170 000,00
<br> ostatní výdaje souv.se soc.poradenstv.5 4319 5 000,00
<br> požární ochrana -dobrov.část 5 5512 10 000,00
<br> zastupitelstva obcí 5 6112 230 000,00
<br> činnost místní správy 5 6171 210 000,00
<br> obecné výdaje z finančních operací 5 6310 17 000,00
<br...
Zápis
Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br>
<br> Zápis ze 4.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 18.12.2018
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/119/2018
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Václav
<br> Turek
<br> Omluvena: XXXX XXXXXXXXX DiS <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 3.Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2019 – 2022 - projednání a schválení
<br> 4.Rozpočtové opatření č.4
<br> 5.Projednání dohod o provedení práce pro rok 2019
<br> 6.Projednání Dodatku č.5 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu se společností AMT s.r.o <.>
<br> Příbram
<br> 7.Projednání Dodatku č.1/2019 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb
<br> oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí se společností RUMPOLD
<br> 01 – Vodňany s.r.o <.>
<br> 8.Projednání přechodu akcií ČS na hlavního akcionáře Erste Group Bank AG a výplaty protiplnění
<br> 9.Informace z VH SODP,SMOOS
<br> 10.Seznámení zastupitelstva s příkazem starostky k inventarizaci ke dni 31.12.2018
<br> 11.Ostatní
<br> 12.Diskuze
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
<br> Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla
navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usnesení č.68/18 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 ...

Načteno

edesky.cz/d/2561198

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz