« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - OZV obce Hněvošice č. 2/2018 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Hněvošice Zastupitelstvo obce Hněvošice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Hněvošice č.2/2018,o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Hněvošice se na svém zasedání dne 10.12.2018 usnesením č.03/12/2018 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h)
<br> v
<br> zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> ČÁSTL ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Hněvošice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): a) poplatek ze psů,b) poplatek za užívání veřejného prostranství,c) poplatek ze vstupného <,>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> čÁSTH.POPLATEK ZE Psů
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hněvošice2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> 1 5 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
<br> 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 s 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (1)
<br> (1) (2)
<br> Čl.3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den po dni,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v den,kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců <.>
<br> V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.4
<br> Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.úhynem psa,jeho zt...

Načteno

edesky.cz/d/2560372


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz