« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - stavební povolení, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stavební povolení, formát    
1
MCBIVA 02755/18
<br>
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MÁCOVA 3,621 00 BRNO
<br>
<br>
<br> 06.11.2018
S-MCBIVA 02443/18/8
MCBIVA 02755/18
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
stavebniurad@ivanovice.brno.cz
<br> 17.12.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Úřad městské části města Brna,Brno – Ivanovice,speciální stavební úřad příslušný podle ust.§ 40
odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.30 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších předpisů,správní
orgán věcně a místně příslušný dle ust.§10 a ust.§11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve stavebním řízení přezkoumal podle
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 06.11.2018 podal
<br> IVAINVEST s.r.o <.>,IČ: 040 20 740,Jundrovská 618/31,624 00 Brno
<br>
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání
<br> vydává
<br> podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
plánování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> „OBYTNÝ SOUBOR – HATĚ,BRNO – IVANOVICE,SO 07 komunikace“
<br> na pozemku p.č.545/9,537/19,537/20,537/21,537/32 a 545/141 vše v k.ú.Ivanovice <.>
<br>
Druh a účel povolované stavby:
Dopravně bude obytná zóna napojena na zrekonstruovanou vozovku na ul.Hatě,jejíž rozšíření na
5,5m bude výstavbě obytné zóny předcházet.Navržené komunikace budou součástí obytné zóny s
šířkou prostoru místní komunikace min.8,0m.Ve všech případech se jedná o obousměrné místní
komunikace šířky 5,50m vymezené silničními obrubníky,které budou po stranách lemovány
nezpevněnými pásy o šířce 1,00 - 1,50m.Tyto pásy budou v další etapě výstavby přerušeny sjezdy k
jednotlivým RD.Návrh a povolení sjezdů bude předmětem samost...

Načteno

edesky.cz/d/2557071

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz