« Najít podobné dokumenty

Obec Rapšach - ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rapšach.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_20181008_095238_003
Pfiloha 6.1
<br> K ZAPISU o VYSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCEl)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.17319.1?9S1:c.9§:¥9:?9¥§3.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Hodina,den,mésic a XXX vyhotoveni zépisu
<br> Jména,pfijmeni a podpisy: l)
zaméstnanec obce,jejié Dfad plni funkci registraéniho fig§§§::\4
<br> ‘5“
<br> Marcela Pultrové \
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> zaméstnanec Ceského statistického ufadu: Andrea Bértové é.l.$¥f¥.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 1) Pokud je zépis vyhotoven jako pfedbéiné VYSledky (§ 43 odst.3 zékona é.491/2001
8b <.>,0 volbéch do zastupitelstev obci a o zméné néktechh zékonfi),neni tiskovy
sttup podepsén v9ée uvedenYmi osobami,ale uréenYm vyékolenYm zaméstnancem CSU:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 547069 - str.6.4
Scan_20181008_095238_002
K ZAPISU o VYSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 013cm“
<br> Obec (méstys,mésto,méstské éést,méstsky obvod)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Volby ve dnech (dne):.<.> §:¥Q:.T.6'10'2018
<br> Volebni obvod 6.l
<br> Priloha
<br> okres.9.insi.i‘.is=h3'iv.3991??.<.>.<.>.<.> <.>
<br> List
<br> 0(
<br> 1,Zjiéténi poétu hlasfi pro volebni strany ve vztahu k hranici pro postup do daléiho
<br> zjiétovéni stledkfi voleb a seznam volebnich stran <,>
<br> 1 zékona):
<br> které ji vyhovély (§ 45 odst <.>
<br>
<br> Celkem platnYCh hlasfi: 1629 Poéet volenYch élenfi zastupitelstva:
Pfepoé.zéklad
Volebni strana Poéet Poéet pro porovnani Pomér hlasfi
hlasfi kand.k hranici k zékladu v %
6.1 — Ceské strana soc.demokrat.1288 9 1629,00 79,06
6.2 — Obéanské demokraticka strana 341 7 1267,00 26,91
<br> Pro rozhodnuti o postupu bylo pouiito 5% hranice <.>
<br> Seznam volebnich stran,které postoupily do daléiho zjiétovéni stledkfi voleb:
Ceské strana soc.demokrat <.>
<br> Obéanské demokratické strana
<br> 2.Pofadi vypoétenYch podilfi,poéet mandétfi pro jednotlivé volebni strany:
<br>
<br>
<br> Pofadi Hodnota podilu @1310 a zkréceny nézev volebni strany
1.1288,00 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
2.644,00 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
3.429,33 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
4.341,00 2 — Obéanské demokratické strana
5.322,00 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
6.257,60 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
7.214,66 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
8.184,00 1 — Ceské strana soc.demokrat <.>
9.170,50 2 — Obéanské demokratické strana
Volebni strana Mandéty
l — fieské strana soc.demokrat.7
2 - Obéanské demokratické strana 2
<br> 547069 - str <.>
<br> C <.>
<br> 3
Scan_20181008_095238_001
V/8
<br> zApIs o VYSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> XXXXXX XXXXXXXX
Milan Cisaf
Karel Snétina
Helena Kreklova
Boéena éetkova
<br> wooqmm-b
<br> Volebni strana é.2 -
<br> Poéet hlasfi pro stranu: 341 <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Obéanska demokraticka strana
hranice:
<br> XX,8
<br> 139
122
125
159
125
126
<br>
<br> Kandidati For.Jméno a prijmeni Poéet hlasfi
éislo
1.Zdenék Piéa 75
2.Jiri Danék 45
3.Oldfich Svec 41
4.XXXXXX XXXXXX XX
X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXX XX
X.Frantiéek Dvorak XX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 17519.b9@:4.Q§:19:291$.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Hodina,den,mésic a XXX vyhotoveni zapisu
<br> Jména,pfijmeni a podpisy: l)
<br> zaméstnanec obce,jejii fifad plni funkci registraéniho fif
<br> zaméstnanec Ceského statistického Ufadu:
<br> Poéet listfi pfilohy 6.1:.l.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 1) Pokud je zapis vyhotoven jako pfedbéiné VYSledky (§ 43 odst.3 zékona é.491/2001
8b <.>,0 volbach do zastupitelstev obci a o zméné néktechh zakonfi),neni tiskovy
sttup podepsén VYée uvedenYmi osobami,ale uréenYm vyékolenYm zaméstnancem CSU:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 547069 - str.6.2
Scan_20181008_095238
V/8
<br> zAPIs o VirSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbach do zastupitelstva obce (méstysu,mésta,méstské éasti,méstského obvodu)
13§P$é9h.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.9.i.rl.di.i.ch13v.3:991:59.<.>.<.>.<.> <.>
konanYch ve dnech (dne).5:¥9:.T.§:¥9:?95§.<.>.byly podle VYSledkfi pfevzathh
od okrskonch volebnich komisi zjiétény stledky voleb v obci <.>
<br> Poéet volebnich okrskfi 1
Poéet okrskonch volebnich komisi,které pfedaly VYSledek hlasovani 1
Seznam éisel volebnich okrskfi,jejichi VYSledky nebyly predany ———————
Poéet volebnich obvodfi 1
Celkovy poéet osob zapsanych ve vaisech ze seznamu voliéfi a jejich dodatkfi 451
Celkovy poéet voliéfi,kteer byly vydany ufedni obalky 225
Celkovy poéet odevzdanYch fifednich obalek 225
<br>
<br> A) Jména a prijmeni zvolenYch élenfi zastupitelstva:
<br>
<br> Pofadi Jméno a pfijmeni Vék Pofadi na HL Poéet hlasfi
zvoleni
Volebni strana 6.1 — Ceska strana socialné demokraticka
1.Lenka Cvrékova 62 1.174
2.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.Karel Snétina XX 7.159
4.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.Milan Cisaf XX 6.125
Volebni strana 6.2 — Obéanské demokraticka strana
1.Zdenék Piéa 49 1.75
2.Frantiéek Dvorak 41 7.54
<br> B) Jména a pfijmeni néhradnikfi:
<br>
<br> Pofadi Jméno a pfijmeni Vék Pofadi na HL Poéet hlasfi
nahrad <.>
Volebni strana 6.1 — Ceska strana socialné demokraticka
1.Helena Kreklova 45 8.125
2.Boiena Setkova 72 9.126
Volebni strana e,2 — Obéanska demokraticka strana
1.Jifi Danék 39 2.45
2.Oldfich évec 42 3.41
3.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkovy poéet platnYch hlasfi pro jednotlivé volebni strany a pro jednotlivé
kandidéty,hranice poétu hlasfi pro zménu pofadi kandidéta pro pfidéleni mandétu:
<br>
<br> Volebni strana a.1 — Ceska strana socialné demokraticka
Poéet hlasfi pro stranu: 1288,hranice: 157,3
Kandidati Pof.Jméno a pfijmeni Poéet hlasfi
éislo
1.Lenka Cvrékova 174
2.XXXXX X...

Načteno

edesky.cz/d/2548693

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rapšach      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz