« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - AOPAKČR - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AOPAKČR - Veřejná vyhláška
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I
<br> Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0150/US/2018 VYŘIZUJE: RNDr.Hoffmann PRAHA 10.12.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 odst.1 písm.e) a ust.§ 78 odst.1 a odst.3
písm.g),písm.h) a písm.k) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném
znění (dále jen “ZOPK“),z v e ř e j ň u j e podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1
I.jímž podle § 56 odst.4 ZOPK ve spojení s § 56 odst.1 ZOPK a § 73 odst.2 ZOPK povoluje
v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,přičemž u těch,které
jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s § 56 odst.2 písm.a) a
d) ZOPK,pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím,že povolovaná činnost neovlivní dosažení
či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany
<br> I.A.výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu zvláště
chráněné rostliny a jejich části sbírat,trhat,vykopávat nebo jinak rušit ve vývoji <,>
a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně u obratlovců ze zákazu
chytat a zraňovat zvláště chráněné živočichy a rušit je ve vývoji a u bezobratlých ze zákazu
chytat,usmrcovat a držet zvláště chráněné živočichy a ze zákazu sbírat jejich vývojová stádia <,>
v souvislosti s prováděním inventarizačních přírodovědných průzkumů,monitoringu <,>
dokumentace a šetření v ochraně přírody a krajiny <,>
<br> I.B.výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu poškozovat a
jinak rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny,včetně jejich částí a vývojových stádií <,>
a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně ze zákazu ...

Načteno

edesky.cz/d/2544050

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz