« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Lesná
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2018
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne 7.12.2018 usneslo vydat na základě š 14 odst.2) zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,vsouladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> Článek 1 Uvodní ustanovení
<br> Obec Lesná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1
<br> Článek 2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platíz:
<br> a) fyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou kindividuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena kpobytu žádná fyzická osoba,ato ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené kindividuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické
<br> osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplat...

Načteno

edesky.cz/d/2540377

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz