« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Vrbice u Hořoviček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Vrbice u Hořoviček
šěžškm STATNI POZEMKOVY URAD UMD Sídlo: Husinecká 10241'1 1a.130 oo Praha 3 - Žižkov.ICO: 01312774.DIČ: CZ 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovnik Lubenská 2250.Rakovník II,269 01 Rakovník
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne; Dle rozdělovníku Naše značka: SPU 55334020181Háj <.>
<br> Spisová značka: TRP14363í2018—53721 3
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E—mail: m.hajek©spucr.cz _ _ Datum: 10- 12- 2013 seu 5353341312131 aká;,0004909826174 0 Z N A M E N | o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekotogiokých jednotek (BPEJ) v katastrálním území Vrbice u Hořoviček <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.Pobočka Rakovnik,jako správní orgán věcně a místně příslušný,podle zákona (: 50312012 Sb.<.> o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejicich zákonů ve znění pdzdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.13912002 513.0 pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a ozměně zákona č.229l1991 Sb.<.> o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „.BPEJ“) v souladu s 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.327í1998 Sb.<.> kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizací,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje.že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
<br> 0d11.12.2018 do10.1.2019
<br> na Státním pozemkovém úřadu.Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočoe Rakovník a na Obecním úřadě v Hořovičkách,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 10.1.2019 připadne připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Kra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz