« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Vrbice u Hořoviček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Vrbice u Hořoviček
šěžškm STATNI POZEMKOVY URAD UMD Sídlo: Husinecká 10241'1 1a.130 oo Praha 3 - Žižkov.ICO: 01312774.DIČ: CZ 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovnik Lubenská 2250.Rakovník II,269 01 Rakovník
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne; Dle rozdělovníku Naše značka: SPU 55334020181Háj <.>
<br> Spisová značka: TRP14363í2018—53721 3
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E—mail: m.hajek©spucr.cz _ _ Datum: 10- 12- 2013 seu 5353341312131 aká;,0004909826174 0 Z N A M E N | o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekotogiokých jednotek (BPEJ) v katastrálním území Vrbice u Hořoviček <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.Pobočka Rakovnik,jako správní orgán věcně a místně příslušný,podle zákona (: 50312012 Sb.<.> o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejicich zákonů ve znění pdzdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.13912002 513.0 pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a ozměně zákona č.229l1991 Sb.<.> o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „.BPEJ“) v souladu s 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.327í1998 Sb.<.> kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizací,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje.že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
<br> 0d11.12.2018 do10.1.2019
<br> na Státním pozemkovém úřadu.Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočoe Rakovník a na Obecním úřadě v Hořovičkách,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 10.1.2019 připadne připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Kra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz