« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Osek
Obec Osek Osek čp.25 507 43 Sobotka
<br> Osek,dne 6.12.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Změny č.1 Uzemního plánu Osek formou opatření obecné povahy č.212018
<br> Zastupitelstvo obce Osek
<br> příslušné podle 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,za použití ustanovení 5 43 odst.4 stavebního zákona,& 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,5 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,po projednání na svém zasedání dne 6.12.2018 v souladu s ustanovením & 54 odst.2 stavebního zákona
<br> oznamuje vydání opatření obecné povahy č.212018
<br> ;měnv &.1 Ú_zemního plánu Osek
<br> Opatření obecné povahy se tímto doručuje všem fyzickým a právnickým osobám,které by mohly být ve svých právech Změnou č.1 Územního plánu Osek dotčeny <.>
<br> Dle % 173 odst.1 správního řádu jsou opatření obecné povahy včetně odůvodnění a Územní plán Osek — úplné znění po vydání Změny č.1 zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup — na internetové úřední desce obce Osek (www.osekusobotky.cz) a Městského úřadu Jíčín (www.mujicin.cz) a k nahlédnutí v tištěné podobě na Obecním úřadu Osek po dobu 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> Dle ustanovení 5 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejně vyhlášky <.>
<br> Dle ustanovení 5 165 odst.1 stavebního zákona je po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dokumentace Změny č.1 Územního plánu Osek včetně dokladů o pořízení a Územního plánu Osek — úplného znění po vydání Změny č.1 uložena na Obecním úřadu Osek a opatřená záznamem o účinnosti bude poskytnuta Odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín,Stavebnímu úřadu Městského úřadu Sobotka a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové,odboru územního plánování a ...

Načteno

edesky.cz/d/2530156

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz