« Najít podobné dokumenty

Obec Neplachov - Přechodná úprava provozu na komunikaci most u Neplachova - Modernizace trati Nemanice - Ševětín (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neplachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přechodná úprava provozu na komunikaci most u Neplachova - Modernizace trati Nemanice - Ševětín.pdf [1,05 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/19635/2018 Ba vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/19635/2018-2 Ing.Z.Bartáková 386804409 bartakovaz@c-budejovice.cz 21.11.2018
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),obdržel dne 19.11.2018
žádost navrhovatele:
<br> COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,Ke Klíčovu 9/191,190 00 Praha
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích č.j.KRPC-185-
280/ČJ-2018-020106 ze dne 16.11.2018 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5
zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na komunikaci - most u Neplachova,v rámci stavby Modernizace trati Nemanice - Ševětín <.>
<br> Termín: 10.12.2018-10.8.2019
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickými podmínkami TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst...
Most u Neplachova - Modernizace trati Nemanice - Ševětín - příloha DIO-2.pdf [0,22 MB]
t u Neplachova
<br> Icnl mos
<br> -v
<br> Dio - Železn
<br> [CG
<br> | (U \ _ 'Ě > _: !% O \\ Š IŠ.: (U É \ 3 “E rm o m „„ '":.: š [% E E a 3 š :; g „8.- __ a __ % wu 2% g ;: * 3 g a.g 2 >.:,a % Ž 0 a 3 na o 0 % uš -- ' lm" :: š : Ě “3 "" --.<.> |00 H 8 - š: % >.% 3 -.g % lg 8 jší 's *; a “E 0 ? o a E ; ' - „ <.>,-,s I:: & ig.; \ ? Š % % ; (Š „00,w % „ 'E = a ;— o : E:: -.2 g zi I'o ' > Fg),' 8 š ICQ 0 i) “ gg É aš IU _ Š-š : 'co u.: " Im Q % _ * & ===: až š „%.—I.r._ os.U— 2 Ě'ĚIĚ na _: %“ OOA IŠŠ % gis“ | r na _——J |.l +: "0 ": S % CD ' gg.ZĚS | O EĚ© š & :
<br> ("/\\.|/l4\
<br> E
<br> 09.<.>
<br> (") J
<br> “a + a." Ě š _E.<.> \ \
<br> rm \
<br>.Ě 5 C
<br>.Ě „ __ _,1 c <.>
<br>.g q O
<br>.:
<br> 0
<br> (0
<br> N
<br> <.>
<br> _ _ 9,333“ 'o 0)-
<br> 1501.3an CĚSKÉ RE — KRA " ' Z"" Jll': ul.<.> U,- ' DUl POÚ.\4.o | “ 5 311 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> 41- 2018 E.ESKÉ REPUBU
<br> <.>,: ((as)/.;: In,<.> „\ „\.„,/„'.o I.) <.>
<br> \\: „'o 0 <.>,<.> <.>
<br> \
<br> ' A." - _ \ : (*.„ůže—&.waa— „_ ** \emrthw."Fabia—w—.<.> : Í'Š'Í'ŠÝTŽČŠŠŠŠ'VČŠŠŠ *'4;1'2\%4$—3;š\34—$\3$"009 14% <.>,»
<br> “$$$—???“ ' ";—“osa," ".f.s;.„—:ó>:5<€a;»-
<br>.ťia-„ ati/13134! 4999143.<.>.0.0\.ufo“."u\.a$ů'-'4-0.<.> bu.'1."1M5.$*
<br> pča'ťcv'rá FŘt'.371 cs Ca :: BUDĚJQ
<br> Jan Nefšíríac JANEV,Provozo
<br> !
<br> vm'mačzn
<br> /__.__._._______.___._______._______—_.<.>
<br> 3 "©

Načteno

edesky.cz/d/2527736

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neplachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz