« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19937/2018/DOPR/5
č.j.: MBE/703521201BIDOPR-Mij str.5
<br> Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví obecní úřad srozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie.vtomto případě Policie ČR.Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,dopravního inspektorátu Beroun,Tyršova 1635,266 50 Beroun,která se kvyše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený orgán státní správy a vydala dne 25.4.2018 k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS- 57289-1IČJ-2018-010206,č.j.: KRPS-271166-1IČJ-2017-010206 a č.j.: KRPS-2B1130-1IČJ-2013-010206 <.>
<br> Poučení: Městský úřad Beroun„ odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené osoby (tedy kohokoliv — obecně užívání pozemní komunikace - podle 5 19 odst.1 zák.č.1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích),aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (5 172 odst.1 a 3 a 5 správního řádu) <.>
<br> Pňpomlnky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: Městský úřad Beroun.Odbor dopravy a správních agend.Politických vězňů 20,266 43 Beroun <.>
<br> otisk úředního razítka
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r.vedoucí odboru dopravy a správních agend
<br> Za správnost vyhotovení: XXXXX XXXXXXX
<br> Tento návrh opatření obecné povahy (č.j.MBEITO3521201 BIDOPR-MiJ) musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Beroun,Obecního úřadu Hlásná Třebaň <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko a podpis orgánu.který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí <.>
<br> Obdrží:
<br> Dotčené orgány:
<br> - Policie ČR.Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje.Územní odbor,dopravní Inspektorát Beroun.Tyršova 1635,266 01 Beroun
<br> Ostatní:
<br> - Městský úřad Beroun,kancelář tajemníka,podatelna MěÚ Beroun.Husovo ná...
19937/2018/DOPR/4
č.j.: MBE/70352I20181DOPR-Mij str.4
<br> S.V obci Hlásná Třebáň - části obce Rovina.na místní komunikaci umístěni SDZ |P22 s nápisem „Pozor.neprůjezdná oblast“ z důvodu omezení vjezdu vozidel řídicích se navigaci & směřujících přes část obce XXXXXX do Řevnic:
<br> JAKUBSTASTN'Ý -.<.> __DC_)_XPRAV'N_Í ZNAČl'EIŠlnÍn
<br> 7.Vobci Hlásná Třebaň.ul.Nad Pískovnou na místní komunikaci umístění SDZ iP10a „Slepá pozemní komunikace" a to z důvodu: že místní komunikace je neprůjezdná (slepá):
<br> Ř -— NL):JRH UMISTENI
<br> i na nam.!.“J Ulí' Hmi Prulu ano::
<br>,;a"
<br> B TASTNÝ ŠDOPRAVNÍJZNACENI
<br> U
19937/2018/DOPR/3
č.j.: MBE/7035212018IDOPR-Mij str.3
<br> 4.V obci Hlásná Třebaň,ul.Rovinská na silnici I|l116 posunutí SDZ IZ4a „Obed a lZ4b „Konec obce" z důvodu většího pohybu chodců v komunikaci.včetně zástavby:
<br> HLÁSNÁ TŘEBAN NÁVRH č.3
<br> 5.Vobci Hlásná Třebaň,ul.U Kapličky na místní komunikaci okolo kapličky (podél silnice |II116) umístěni SDZ B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel vobou směrech" sdodatkovou tabulkou E13 „Dopravni obsluze vjezd povolen" : důvodu zamezení bezdůvodnému průjezdu & parkování vozidel —
<br> jedná se obnoveni SDZ.které zde byla v minulosti umlstěna:
<br>.n.J!: |_:__ _.<.> _P\ „_ _.<.> -_-:.<.>.<.>._.".' „č.j.:-T:“ Rina—Ě.<.> “ ".“Í '
<br>.Ta- 4 A NÁVRH umsTml,' 2x DZ HHDT E1-3_—__
<br> RAV“ -.<.>."L"-'!.v UL.U KAPUCPS <,>
<br> VJEZD - ».<.>.-"
<br> \
<br>.-,__ :." __
<br> JAKUB-'Šjýgš NY -_ĚOPRAVNÍ ZNAČENÍ :
19937/2018/DOPR/2
č.j.: MBE/70352I201BIDOPR-Mij str.2
<br> 2.anci Hlásná Třebaň,ul.U Kapličky na silnici |II116 umístěni SDZ A12 „Děti“ zdůvodu blízkosti soulqumé základní školy: _ _ __.<.> 2 r <.>
<br> 3.V obci Hlásná Třebaň,ul.Mořinská na silnici [II/10122 umístěni odrazového zrcadla z důvodu zlepšení rozhledových poměrů (zfdo ul.Pod Svahem) a dále umístění SDZ I824a se symbolem 102 a nápisem KARLŠTEJN z důvodu zlepšení orientace řidičů:
<br> HLÁSNÁ TŘEBÁŘ - NÁVRH č.1
<br> DOPRAVNÍ ZRCADLO 890x800
<br>,-,<.> -_ť' <.>
<br> !" JAKUB š'l'ASTNÝ - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
19937/2018/DOPR/1
Obec Hlásná Třebaň Došlo
<br> __l
<br> u-
<br> ĚOŠlODNE lílřn 12- 2918
<br> iiiBeroun.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.> *“ Ma,/MW?
<br> 'F'očeí l'fsíů'fp'ři'loh'.'.!
<br> Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum Č'islujcdnuci Brnu-cil ar.-ulička V) fixuje a telefon I--m.1|l 3 122018 MBFIÍDSSZI'JDI BIDOPR-Mu [9937a'10l81DOPR Miláček/3I1654326 dopravn-Vd muhgrniin cr
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend.jako příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o provozu na pozemních komunikacích').v souladu s 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361I2000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na 5 171 a 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br> 0 2 N A M U J E
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU <,>
<br> že na základě žádosti Obce Hlásná Třebaň,Karlštejnská 150,267 18 Karlštejn,IČ 00233234.o stanovení mistni úpravy provozu na pozemních komunikacích dle předloženého návrhu
<br> v y d a' v á ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,na základě žádosti Obce Hlásná Třebaň,Karlštejnská 150,26? 18 Karlštejn,IČ 00233234,navrhuje stanovení dopravního značení pomocí svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dopravních zařízení spočívajícího v osazení dopravního značení a dopravních zařízení dle předloženého návrhu na komunikacích II.a III.třídy.místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Hlásná Třebaň - dle grafického vyobrazení jednotlivých bodů záměru stanoveni:
<br> 1.Vobci Hlásná Třebaň.ul.Luční na místní komunikaci umístění odrazového zrcadla zdůvodu zlepšení rozhledových poměrů:
<br>._._._.<.>,£ _._.<.> |_.\ _._.<.> a-IDÚLUOI-h.<.> II;.<.>.Ih.<.> DIL—.<.>.ti-.<.> h'UIIICLUCD-LIÚU <.>
<br> Adresa ui'adu I'mcm lšlč C-mail pusía'; :: muhcrmm Cl.líusmnnás...

Načteno

edesky.cz/d/2523503

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz