« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství — oddělení dopravy a SH Komenského nám.61,293 49 XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Č.j.ODSH 253-280/2018-22/116 V Mladé Boleslavi dne 4.prosince 2018 Oprávněná úřední osoba: JUDr.XXXXXX XXXXX TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAíL: curdanD-nemz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ 0 PODANÉM ODVOLÁNÍ <.>
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic ll.a lll.třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1979 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v řízení o žádosti o vydání deklaratorního rozhodnutí ve věci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc.č.217/1 v k.ú.Bechov (ostatní komunikace,LV č.78),kterou jako vlastník pozemku podala paní Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Bechov XX,XXX XX Dolní Bousov,zastoupená Mgr.Štěpánem Ciprýnem,advokátem,se sídlem Rumunská 12,120 00 Praha 2 (dále jen „žadatelka“) <.>
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor dopravy a silničního hospodářství po prošetření dne XX.10.2018 ve smyslu 5 142 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydal rozhodnutí o určení právního vztahu,ve kterém po novém projednání r o 2 h o d l,že na pozemku parc.č.21711 v k.ú.Bechov existuje veřejně přístupná účelová komunikace.<,>
<br> Dne 12.11.2018 žadatelka jako účastnice řízení ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí podala odvoláni,a to do všech jeho výroků — odvolání zasláno v příloze.Silniční správní úřad řešil pouze statut komunikace a v novém rozhodnutí se řídil právním názorem odvolacího orgánu.Nepovoleně stavby jsou řešeny jinými správními úřady <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 86 odst.2 zákona č,500/2004 Sb <.>,správní řád Vás uvědomuji o podaněm odvolání s možnosti se do 10 dnů ode dne oznámení se k tomuto vyjádřit.Stejnopis odvolání je přílohou tohoto v...

Načteno

edesky.cz/d/2516590

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz