« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019 s porovnáním roku 2018.pdf
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Horní Slivno
<br> 30.11.2018Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> KEO-W 1.11.250 / Uc19so
<br> IČO: 00876267
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20182018 2019Kap
<br> PŘÍJMY
<br> OčekávanéUpravený Návrh
<br> Název
<br> Schvalený
<br> 2018
<br> plněnírozpočet rozpočturozpočet
<br> 000000000000011110000 000000 910 000,00 910 000,00 850 000,00Daň z příjmů fyzických osob placená pl 760 000,00
<br> 000000000000011120000 000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00Daň z příjmů fyzických osob placená p 15 000,00
<br> 000000000000011130000 000000 83 000,00 83 000,00 70 000,00Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s 70 000,00
<br> 000000000000011210000 000000 750 000,00 750 000,00 770 000,00Daň z příjmů právnických osob 750 000,00
<br> 000000000000012110000 000000 1 860 000,00 1 860 000,00 1 800 000,00Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00
<br> 000000000000013340000 000000 29 772,00 29 772,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělské 0,00
<br> 000000000000013400000 000000 172 000,00 172 000,00 173 000,00Poplatek za provoz systému shromažď 172 000,00
<br> 000000000000013410000 000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00Poplatek ze psů 7 000,00
<br> 000000000000013610000 000000 2 000,00 2 000,00 2 200,00Správní poplatky 2 000,00
<br> 000000000000013810000 000000 24 000,00 24 000,00 18 000,00Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 10 000,00
<br> 000000000000015110000 000000 510 000,00 510 000,00 510 000,00Daň z nemovitých věcí 510 000,00
<br> 000098008000041110000 000000 11 982,00 11 982,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00
<br> 000098187000041110000 000000 20 266,00 20 266,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00
<br> 000000000000041120000 000000 60 900,00 60 900,00 60 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s 57 800,00
<br> 033113013000041160000 000000 31 716,00 31 716,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,00
<br> 033513013000041160000 000000 148 284,00 148 284,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,00
<br> 0...
Bilance k 30.11.2018.pdf
Obec Horní Slivno ze dne: 30.11.2018 v 9:53
<br> BILANCE příjmů a výdajů - do 11/2018
v K�,s p�esností na dv� desetinná místa
<br> �ádek Ukazatel
Rozpo�et
<br> schválený
<br> Pln�ní
<br> %
<br> Rozpo�et
<br> upravený
<br> Pln�ní
<br> %
<br> Výsledek od
<br> po�átku roku
<br> 0010 I.Da�ové p�íjmy 1… 3 996 000,00 97,78 4 362 772,00 89,56 3 907 257,81
<br> 0020 v tom: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0030 Dan� z p�íjm fyzických osob 111.845 000,00 108,33 1 008 000,00 90,81 915 387,44
<br> 0040 z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0050 placená plátci 1111 760 000,00 108,40 910 000,00 90,53 823 840,22
<br> 0060 placená poplatníky 1112 15 000,00 93,51 15 000,00 93,51 14 027,19
<br> 0061 vybíraná srážkou 1113 70 000,00 110,74 83 000,00 93,40 77 520,03
<br> 0070 Dan
�
<br> z p�íjm
<br>
právnických osob 112.750 000,00 87,34 750 000,00 87,34 655 024,25
<br> 0080 z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0090 Da� z p�íjm právnických osob 1121 750 000,00 87,34 750 000,00 87,34 655 024,25
<br> 0100 Da� z p�íjm právnických osob za obce 1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0101 Da� z p�idané hodnoty 1211 1 700 000,00 100,88 1 860 000,00 92,20 1 714 918,80
<br> 0120 Poplatky a odvody v oblasti živ.prost�edí 133.0,00 0,00 29 772,00 99,99 29 770,40
<br> 0130 Místní poplatky z vybraných
innosti a služeb 134.179 000,00 98,24 179 000,00 98,24 175 850,00
<br> 0131 Ostatní odvody z vybraných
inností a služeb 135.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0132 Správní poplatky 136.2 000,00 78,00 2 000,00 78,00 1 560,00
<br> 0134 Dan
�
<br>,poplatky a pen
�
<br> žitá pln
�
<br> ní v oblasti hazardních her 135.10 000,00 220,29 24 000,00 91,79 22 028,77
<br> 0140 Da� z nemovitých v�cí 1511 510 000,00 77,00 510 000,00 77,00 392 718,15
<br> 0150 Ostatní da�ové p�íjmy 17.<.> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0160 II.Neda�ové p�íjmy (po konsolidaci) 2… 606 000,00 143,30 980 783,00 88,54 868 401,36
<br> 0170 z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0180 P�íjmy z vlastní
innosti 211.432 500,00 96,83 479 977,00 87,26 418 80...
návrh rozpočtu 2019.pdf
Obec Horní Slívno
<br> KEO-W 1.11.1250! Uc195
<br> Návrh rozpočtu roku 2019
<br> zpracováno: 30112018 strana: 1 !2
<br> P ŘÍJ M Y - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 0000 4 275 200,00 2310 Pitná voda 355 000,00 3117 První stupeň základních škol 120 000,00 3613 Nebytové hospodářství 98 800.00 3632 Pohřebnictví 3 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00 3725 Využívání á zneškodňování komunálních odpadů 60 000,00 6171 Činnost místní správy 137 200,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z flnančních operací 1 500,00
<br> |= ŘÍJ M Y - dle paragrafů 5 053 700,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DANOVÉ PŘÍJMY 4 215 200,00 Třída 2: NEDANOVÉ PŘÍJMY 778 500,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘiJATÉ DOTACE
<br> 60 000,00
<br> Obec Horní Slivno
<br> KEO-W 1,11.2501UC1QS
<br> Návrh rozpočtu roku 2019
<br> zpracováno: 30112018 strana: 2 ! 2
<br> v Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 2212 Silnice 130 000,00 2310 Pitná voda 489 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 200 000,00 3111 Mateřské školy 10 000,00 3113 Základní školy 100 000,00 3117 První stupeň základních škol 120 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společnosti 35 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 20 000.00 3419 Ostatní sportovní činnost 2 200,00 3421 Využití volného času děti a mládeže 46 000,00 3613 Nebytové hospodářství 265 000,00 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 353 000,00 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 120 000,00 5213 Krizová opatření 9 300,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 55 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 448 880,00 6171 Činnost místní správy 1 539 320,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
<br> v Ý D A J E - dle paragrafů 5 053 700,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkovych tříd T...

Načteno

edesky.cz/d/2515371

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz