« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - SÚpovoleníUžíváníKomunikaace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

povoleniuzivanikomunikace.pdf 427,91 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŢP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/1003/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 20.10.2015
Č.j.: UMO5/1061/2015
<br> VIDA GROUP s.r.o <.>,U Školky č.p.355/19,Koterov,326 00 Plzeň 26
<br> ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŢÍVÁNÍ KOMUNIKACE
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP jako úřad věcně a místně
příslušný dle § 40 odst.5 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut
města,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl takto:
v řízení o ţádosti podané dne 05.10.2015 právnické osoby VIDA GROUP s.r.o <.>,U Školky č.p.355/19 <,>
Koterov,326 00 Plzeň 26,IČ: 29158206 (dále jen „ţadatel“) o povolení o povolení zvláštního uţívání
místní komunikace IV.třídy č.D 8810 Chebská na pozemcích p.č.890/85,87,90,91,93 vše v k.ú <.>
Křimice za účelem provedení stavebních prací („oprava chodníku zámkové dlaţby“) v termínu od
20.10.2015 do 20.11.2015 kde dalším účastníkem správního řízení je vlastník místní komunikace Plzeň <,>
statutární město,náměstí Republiky 1,306 32,Plzeň,IČ 00075370,zastoupený Správou veřejného statku
města Plzně,příspěvkovou organizací,se sídlem Klatovská třída 10-12,301 26 Plzeň,IČ 40526551 (dále
jen „správce“) a obec na jejímţ zastavěném území má být povolena uzavírka: statutární město Plzeň <,>
náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň,IČ 00075370,zastoupené starostou MO Plzeň 5 – Křimice p.Vítem
Mojţíšem,Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň,se dle § 25 odst.6 písm.c) bod 3 zákona o pozemních
komunikacích a § 40 odst.9 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,rozhodnutím podle ustanovení § 149 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
povoluje
se souhlasem správce místních komunikací Správou veřejného statku města Plzně (objednávka
4510005295 ze dne 27.08.2015 zvláštní uţívání místní komunikace IV.třídy č.D 8810 Chebská –
spočívající v provedení stavebních prací – oprava chodníku zámkové dlaţby v rozsahu 265 m2 dle
doloţené situace
v termínu: od 20.10.2015 do 20.11.2015 včetně konečných úprav
<br> za těchto podmínek:
1.Po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod kolem staveniště <.>
2.Během provádění prací nesmí dojít k ohroţení ostatních účastníků provozu na pozemních
komunikacích na dotčeném úseku komunikace <.>
3.Pokud ţadatel zjistí,ţe práce nestihne v povoleném termínu je povinen včas zaţádat zdejší silniční
správní úřad o nové povolení <.>
4.Ţadatel po skončení výkopových prací bude udrţovat povrch pozemní komunikace ve schůdném stavu
do doby provedení konečných úprav <.>
<br> Č.j.UMO5/1061/2015
<br> str.2
<br> 5.Případné znečištění komunikací bude neprodleně odstraňováno <.>
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,dle § 85 odst.2 písm.c)
správního řádu,vylučuje odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o povolení zvláštního uţívání na
základě poţadavku účastníka řízení
Za plnění všech podmínek rozhodnutí o zvláštním uţívání odpovídá za ţadatele:
XXXXX XXXXXXX,U Školky XX,Plzeň – Božkov,č.tel.: 724548813
<br> Odůvodnění:
Na základě § 68 odst.4 správního řádu,bylo upuštěno od odůvodnění,neboť Úřad městského obvodu
Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP prostředí všem účastníkům řízení vyhověl v plném
rozsahu <.>
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,dle § 85 odst.2 písm.c)
správního řádu,vylučuje odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o povolení zvláštního uţívání na
základě ţádosti ţadatele
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 odst.1 správního řádu,a to ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení,k Magistrátu města Plzně a to prostřednictvím Úřad městského obvodu Plzeň 5 Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,u něhoţ se odvolání podává <.>
<br> XXXX XXXXX
referent odboru výstavby,dopravy a ŢP
Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
"otisk úředního razítka"
<br> Za vydání povolení ke zvláštnímu uţívání místní komunikace byl uhrazen správní poplatek podle
poloţky č.36a ) zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů ve výši
500,- Kč.Poplatek byl zaplacen v hotovosti,dne 14.10.2015
Doručí se:
účastníci řízení:
VIDA GROUP s.r.o <.>,IDDS: 7uteknd,sídlo: U Školky č.p.355/19,Koterov,326 00 Plzeň 26
Správa veřejného statku města Plzně,IDDS: 2hnk7u2,sídlo: Klatovská třída č.p.348/10,Jiţní Předměstí <,>
301 00 Plzeň 1
ostatní
Magistrát města Plzně,odbor dopravy,IDDS: 6iybfxn,sídlo: Škroupova 5,306 32 Plzeň
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Městské ředitelství policie Plzeň,územní odbor vnější
sluţby,Dopravní inspektorát Plzeň,IDDS: 5ixai69,sídlo: U Borského parku č.p.2635/20,306 11 Plzeň
vlastní k zaloţení


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz