« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - Stavební povolení1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavebnipovoeni1.pdf 462,45 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŢP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/0959/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 27.10.2015
Č.j.: UMO5/1053/2015
<br> XXXX XXXXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXXXXX,Elišky Krásnohorské č.p.XXX/X,Severní Předměstí,323 00 Plzeň 23
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst.4,§ 90
a 111 stavebního zákona ţádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné
rozhodnutí"),kterou dne 05.10.2015 podal
XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Plzeňská č.e.154,Křimice,322 00 Plzeň 22 <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Plzeňská č.e.180,Křimice,322 00 Plzeň 22 <,>
XXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Elišky Krásnohorské č.p.705/1,Severní Předměstí,323 00 Plzeň
23
(dále jen "ţadatel"),a na základě tohoto přezkoumání:
I <.>
<br> Vydává podle § 94a odst.5,§ 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění
pozdějších předpisů
<br> rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
domovní čistírny vod BC4
Plzeň 5 - Křimice,Plzeňská ul <.>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.890/1 (zahrada) v katastrálním území Radčice u Plzně <.>
II <.>
<br> Vydává podle § 94a odst.5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění
pozdějších předpisů
<br> stavební povolení
na stavbu na pozemku parc.č.890/1 v katastrálním území Radčice u Plzně <.>
<br> Č.j.UMO5/1053/2015
<br> str.2
<br> Stavba obsahuje:
novostavba biologické čistírny odpadních vod BC 4 s akumulací v do původní zrekonstruované
jímky (9 m3) na vyváţení.Odtud bude voda čerpána k rozstřiku do jiţní a západní části pozemku
ppč.899/1 k.ú.Radčice u Plzně.V případě nepříznivého počasí bude voda likvidována vyváţením <.>
III.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,poţadovaným
umístěním stavby,s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb <.>
IV.Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace – Vavřička projekce,Ing.XXXXXX XXXXXXXX <,>
ČKAIT XXXXXXX; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
2.Ţadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby <.>
3.Ţadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) osazení ČOV,přepojení kanalizace
b) vyčerpání a vyčištění akumulační nádrţe
4.Stavba bude dokončena do 03/2016
5.Stavbu bude provádět: odborná stavební firma <.>
<br> 6.Stavbu bude provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby) v souladu s ustanevením § 160
stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím <.>
7.Na stavbě bude veden stavební deník <.>
8.Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby (obdrţí stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) a ponechá jej tam aţ do dokončení
stavby.Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy <.>
9.Při provádění stavby je nutno dodrţet všechny platné předpisy a normy.Při provádění stavby budou
dodrţena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb <.>,o obecných technických poţadavcích na výstavbu (ve
znění pozdějších předpisů),upravující poţadavky na provádění staveb a příslušné technické normy a
ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb <.>,o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát zdraví osob na staveništi,dále vyhl.č.501/2006Sb <.>,o
obecných poţadavcích na vyuţívání území,a příslušné technické normy <.>
10.Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby pouţít pouze takové výrobky <,>
které splňují technické poţadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb <.>
11.Stavbou,ani během stavby,nedojde k negativní změně odtokových poměrů daného území <.>
12.Veřejné prostranství nebude uţíváno pro potřeby zařízení staveniště <.>
13.V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno ţádat předem o souhlas příslušného
vlastníka a správce.Rovněţ případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s
jejich vlastníky <.>
14.V případě záboru veřejného prostranství je nutno poţádat u O...

Načteno

edesky.cz/d/251085

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz