« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Územní plán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_1_2018 ÚP
OBEC KUŇOVICE
<br>
OBEC KUŇOVICE
<br> PSČ 257 65 ČECHTICE
<br> kunovice.bn@seznam.cz
<br> Tel:725 021 666
<br>
Č.j.:
V Kuňovice dne 1.10.2018
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2018
<br>
<br> Územní plán Kuňovice
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Kuňovice,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za
<br> použití ustanovení § 43 odst.4 a § 54 odst.2 stavebního zákona,§ 171 a následujících zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),§ 13 a přílohy č.7
<br> vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v y d á v á
<br> Územní plán Kuňovice
<br>
<br> (dále jen také „územní plán“ či „ÚP“),zhotovený Ing.arch.Tomášem Russe – Na Čeperce 533,257 51
<br> Bystřice,číslo autorizace ČKA 03 228 <.>
<br> Územní plán Kuňovice obsahuje:
<br> Územní plán - textová část – příloha č.1
<br> Územní plán – grafická část – příloha č.2
<br> Grafická část obsahuje 3 výkresy:
<br> výkres č.1 Výkres základního členění území 1: 5000
<br> výkres č.2 Hlavní výkres 1: 5000
<br> výkres č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1: 5000
<br>
<br>
<br>
Opatření obecné povahy č.1/2018 –Územní plán Kuňovice
<br>
<br> 2
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odůvodnění Územního plánu Kuňovice (září 2018) zpracované projektantem v rozsahu části II.odst.1
<br> přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,je nedílnou součástí tohoto odůvodnění a obsahuje:
<br>
<br> Textová část odůvodnění– příloha č.3
<br> Grafická část odůvodnění – příloha č.4
<br> Grafická část odůvodnění obsahuje 3 výkresy:
<br> výkres č.o1 Koordinační výkres 1: 5000
<br> výkres č.o2 Výkres širších vztahů 1: 100000
<br> výkres č.o3 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1: 5000
<br>
<br> Textová část odůvodnění Územního plánu ...
2 HV 092018
! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!!!
!!!
<br> !!!
!!!!!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> K1
<br> K2
<br> K3
<br> K1
<br> K6
<br> K4
K7
<br> K7
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K3
<br> K4
<br> K1
<br> K1
<br> K4
<br> K3
<br> K1
<br> K4
<br> K1
<br> K3
<br> K6
<br> K5
<br> K4
<br> K1
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K1
<br> K4
<br> K4
K4 K4
<br> P5
<br> P3 P4
<br> P1
<br> P2
<br> 1
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> R1
<br> L BC 5.2 Z adn í důl
<br> L BC 5.3 Na Kačín ě
<br> L BK 53 Z adn í důl - Na Kačín ě
<br> L BK 53 Peklo v - Z adn í důl
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NS
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NS
<br> NZ 2
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ 1
<br> NL
<br> NS
<br> NP
<br> NP
<br> NL
<br> NZ 2
<br> NZ 1
<br> NS
<br> NZ 2
<br> NZ
<br> NS
<br> NZ 2NZ 1
<br> N...
ÚP Kuňovice text odůvodnění 092018 OOP
Územní plán Kuňovice byl spolufinancován z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KUŇOVICE
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - TEXT ODŮVODNĚNÍ
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Na Čeperce XXX,XXXXX Bystřice
autorizace ČKA 03228
<br>
Oprávněný projektant ÚSES:
Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
Senovážné nám.XXXXX Praha X
autorizace ČKA 01845
<br>
<br> POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim
<br> DATUM: září 2018
<br>
<br> Územní plán Kuňovice – odůvodnění 09/2018
<br>
<br> 1 - 25
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br> Obsah odůvodnění:
<br> A Textová část odůvodnění
A Textová část odůvodnění.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
a) Postup pořízení územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
d) Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
<br> (§ 43 odst.1 stavebního zákona),s odůvodněním potřeby jejich vymezení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
<br> pozemky určené k plnění funkce lesa.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9
f) Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
<br> plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
ÚP Kuňovice text 092018 OOP
„m T E M O R D-
<br> Záznam o účinnosti: Územního plánu Kuňovice
<br> Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Kuňovice Datum vydání: 1.10.2018 Datum nabytí účinnosti: 20.10.2018
<br> Otisk úředního razítka
<br> Pořizovatel: Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302
<br> 25801 Vlašim Jméno a příjmení: Ing.Jitka Hořtova' Funkce: Referent úřadu územního plánování /4,/ ((?/(„ 4
<br> Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Otisk urednlho raz1tka Městský úřed % ;šim
<br> or?."ur \'_“<:"_1vby a územního plánování -11-
<br> Rozloha (m2)
<br> Označení plochy
<br> Využití

Načteno

edesky.cz/d/2510424

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz