« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 30.11.2018
<br>
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.8/2018,které se bude konat dne 11.12.2018
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.7/2018
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Náhrada výdělku
5.Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
6.Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
7.Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
8.Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
9.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
<br> ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana
a IZS
<br> 10.Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.na podporu
akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
<br> 11.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
<br> 12.Dodatek č.1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
13.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na
<br> úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického
centra II.stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod <,>
příspěvkové organizace
<br> 14.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných
ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané
nemocnice zřizované Krajem Vysočina
<br> 15.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen
2018
<...

Načteno

edesky.cz/d/2508154

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz