« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.11.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 26.11.2018
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX.XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXX XXXXX Hosté: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Prograjednání : I' Úvod
<br> IJ
<br> Rozpočtová změna č.IU
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 3019-2023
<br> Juu.:
<br> Pří prava rozpočtu na rok 20 | 9
<br> lJl
<br> Výběr dodavatele na dodávku el.energie Různé Diskuze
<br> Závěr
<br> 95:49“
<br> od.Lg: Úvod Starostka přivítala přítomné-„ konstatovala.že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednáni Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> mill.“ Roggočfmrá ;glěna (F.H)
<br> Přijmy jsou navýšeny o daňové příjmy.nájemné na ZŠ ].stupeň.dále o příjmy za vodu & zálohy el.proudu v obchodě <.>
<br> Výdaje jsou vyšší !.důvodu oprav ve škole (akumulační kamna.odpady-„ voda).navýšeny byly platby za svoz odpadů.pohonné hmoty <.>
<br> Rozpočtová změna je navržena jako přebytková.s XXX.že přebytek rozpočtu zvýší zůstatek na účtech v Komerční bance
<br> ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.10 jako přebytkovou
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: ti
<br> 111513.): Střednědobý výhtgg roznočfm roky 2019-2023
<br> Na rok 2019 byl upraven a na roky 2020-2023 připraven střednědobý výhled rozpočtu.Ve výhledu se počítá s tím.že se započne s výstavbou splaškové kanalizace.výhled počítá jak sdotaccmi.tak s úvěrem na tuto akci.Jinak poč itáme s běžnými příjmy & výdaji.ZO schvaluje úpravu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 jako vyrovnaný a střednědobý výhled na roky 2020 - 2023 jako schodkový,kde schodek bude kryt přebytkem : minulých let (: účtů u KB) a úvěrem <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ad.—M: Příprava rozpočtu na rok 2019 20 dávalo připomínky,co zapracovat do rozpočtu na ro...

Načteno

edesky.cz/d/2502551

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz