« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - GLOBUS, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - GLOBUS, formát    
Oil-BOH popem/v.KOUI—HCOVA ? cm a? smrt) Číslojednací Spisová značka Vyřizuje/tel <.>,fax,e-mail Brno dne i\íh'lB/O476465I'ZOISÍZAV 5400/0Di'MMB/040825012018.14 Ing.XXXXXXXX XXXXXXX XXXX-XX—XX
<br> XXX XXX XXX
<br> X—XX XXX 21 1
<br> zavadil,miroslav©bmo,cz
<br> v,<,>.<.> VEREJNA VYHLASKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — veřejně přístupných účelových komunikacích NN2728,NN2729 :] na pozemku parc.č.965/95 v katastrálním území Ivanovice.Brno
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Veře'nř řístu ně účelové komunikace NN2728 NN2729 a na ozcmku rc.č.965/95 v katastrálním území Ivanovice.Brno.místní úprava provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č 361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích aozměnach některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 10102018,s doplněním dne 201 12018,navrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích NN2728,NN2729 a na pozemku parc.č.965/95 v katastrálním území Ivanovice,Brno.Ing.Vladimíra Pančíka,IČO: 87120305,Komenského 315/15,679 O4 Adamov,zplnomocněnce lng.Davida Kováře,bytem Labský Palouk 495,530 09 Pardubice,zplnomocněnce Praha West Investment k.s.<.> IČO: 25672096,se sídlem Kostelecká 8222/75,196 00 Praha 9,fomíou výkresové dokumentace s výkresy č,01 „Situace širších vztahú““,formát 2 x A4.měřítko 112000,č.02 „Situace DZ detail A“,fomíát 2 x A4,měřítko 11250,&.03 „Situace DZ detail „B““,formát 2xA4,měřítko 11250,(:.04,<.> Sítuace DZ detail __C'““,formát 2 x A4,měřítko 1250 a č.05 „Situace DZ detail „D“"',formát 2 x A4,měřítko 1250,pod názvem stavby „Úprava dopravního značení Globus UK“,stupeň „stanov...

Načteno

edesky.cz/d/2494661

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz